lattice distribution

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] توزیع مشبّکه ای، پخش مشبک، توزیع مشبکه
[آمار] توزیع مشبّکه ای

معنی یا پیشنهاد شما