late payment

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] تأخیر در پرداخت، تأخیر تأدیه

معنی یا پیشنهاد شما