late in the day

به انگلیسی

• close to evening

پیشنهاد کاربران

کاری که بسیار با تاخیر رخ دهد ( و تاثیر زیادی نداشته باشد )
نزدیک به شب
دیرهنگام
آخرای روز
evening
یک کم دیره ( کار هز کار گذشته )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما