larger

تخصصی

[ریاضیات] بزرگتر

پیشنهاد کاربران

فزون تر
فراون تر
بیشتر
وسیع هم میشع
به معنای بهتر هم می تونه باشه
به غیر از بزرگ تر
معنای بزرگ راهم میدهد
بزرگ تر، فراتر
مثلا:
*If a fire spreads, it gest *larger
اگر آتش پخش شود، افزایش پیدا میکند.
منطر از افزایش همان ( larger ) است
بزرگتر. . :در مقایسه ها به کار می رود.
The roller coaster is larger than the Samand
بزرگ تر
LARGER

فراتر
Bigger

سوال های مرتبط