large size

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• big size

پیشنهاد کاربران

بزرگ
بزرگ سایز
بزرگ اندازه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما