large numbers

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] شرط لازم و کافی قانون اعداد بزرگ
[آمار] اعداد بزرگ

معنی یا پیشنهاد شما