large deviations

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] انحرافهای بزرگ

معنی یا پیشنهاد شما