landrace

پیشنهاد کاربران

گونه های حیوانی یا گیاهی که از طریق انطباق با محیط طبیعی و کشاورزی به دلیل انزوا از سایر جمعیت های آن گونه، اهلی شده اند.
یک جمعیت از این حیوانات اگرچه شبیه هم یکدیگر هستند ولی در میان آن ها هنوز می توان تنوع زیادی را در صفات فنوتیپی مشاهده کرد.
نژاد بومی ، رقم محلی
نژاد بوم سازگار
گونه های بومی
توده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما