land use requirement

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آب و خاک] نیازهای نوع استفاده از اراضی

معنی یا پیشنهاد شما