lacy

/ˈleɪsi//ˈleɪsi/

معنی: بند دار، قیطانی، شبکهای، تور مانند
معانی دیگر: وابسته به تور زینتی یا یراق
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: lacier, laciest
مشتقات: lacily (adv.), laciness (n.)
• : تعریف: of or similar to lace; lacelike.

جمله های نمونه

1. She mopped the tears away with a lacy handkerchief.
[ترجمه ترگمان]اشک هایش را با دستمال توری پاک کرد
[ترجمه گوگل]او با یک دستمال گردنبند، اشک هایش را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Set out the cakes attractively, using lacy doilies.
[ترجمه ترگمان]با استفاده از دستمال کوچک، cakes را بیرون کشید
[ترجمه گوگل]کیک های جذاب را با استفاده از گلدان های سفالی تنظیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The frost made a lacy pattern on the bushes.
[ترجمه ترگمان]یخ بندان طرحی توری روی بوته ها ایجاد کرده بود
[ترجمه گوگل]یخ زده الگوی توری در بوته ها ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Or giving lacy, uncomfortably fashionable underthings she will never wear.
[ترجمه ترگمان]یا به طرز ناراحت کننده ای underthings مد روز به نظر می رسد که او هرگز آن را نخواهد پوشید
[ترجمه گوگل]یا دادن لباس های تند و شلواری، لباس های نامطلوب مد روزی که او هرگز پوشانده نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Seen through the lacy walls of the village pool hall the polystyrene floats of the fish farm bobbed busily.
[ترجمه ترگمان]از میان دیواره ای طویل سالن بیلیارد دهکده پلی polystyrene of پر جنب و جوش شنا می کرد
[ترجمه گوگل]از طریق دیواره های لبه ای از سالن استخر روستایی، شناورهای پلی استایرن ماهی مزرعه را بطور شلوغی دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A gust of wind whipped the lacy hem of his alb around his legs, and he tugged it free.
[ترجمه ترگمان]بادی تند لبه پهنش را دور پاهایش می پیچید و آن را آزاد می کرد
[ترجمه گوگل]سستی از باد، کتک زدن دامن او را در اطراف پاهایش شل کرد و او را آزاد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Lacy white curtains fluttered at open windows, and washable slipcovers in white or pale shades covered the upholstery.
[ترجمه ترگمان]پرده های سفید و سفیدی که از پنجره های باز دیده می شد، با کرکره های چوبی تمیز و بارنگ سفید، روکش صندلی ها را پوشانده بودند
[ترجمه گوگل]پرده های سفارشی سفید در پنجره های باز، و slipcovers قابل شستشو در سایه های سفید و یا رنگ پریده پوشش اثاثه یا لوازم داخلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Lacy cited statistics indicating his daughter was among about 110 innocent youths killed in Alameda County in the past three years.
[ترجمه ترگمان]لیسی آماری را ذکر کرد که نشان می داد دخترش در بین ۱۱۰ جوان بی گناه در سه سال گذشته در خیابان آلامدا کشته شده است
[ترجمه گوگل]لیسی آمارهایی را مبنی بر اینکه دخترش در حدود 110 تن از جوانان بی گناه کشته شده در ایالت آلامیدا در سه سال گذشته بوده است، نقل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Lacy elder flowers bloomed in the meadows.
[ترجمه ترگمان]گل های لیسی در چمن زار شکوفه کرده بودند
[ترجمه گوگل]گل های زرق و برق دار در گلخانه شکوفا می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. There we can see lacy monitors, wallabies and even two-eyed echidnas.
[ترجمه ترگمان]در آنجا ما می توانیم ناظر توری، wallabies و حتی echidnas دو چشم را ببینیم
[ترجمه گوگل]در آنجا ما می توانیم مانیتورهای لایه ای، wallabies و حتی دو چشم echidnas را ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. And so Lacy began his foray into local politics.
[ترجمه ترگمان]و بنابراین لیسی شروع به تاخت و تاز خود در سیاست محلی کرد
[ترجمه گوگل]و لایسی شروع به تدریس در سیاست های محلی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The most devout covered their heads with black, lacy scarves.
[ترجمه ترگمان]The سرشان را با شال پشمی سیاه و شال گردن آویخته بودند
[ترجمه گوگل]رحمت ترین سرهای خود را با روسری سیاه و سفید پوشانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A lacy pattern painted on light glass with vitrifiable paint and fired.
[ترجمه ترگمان]یک الگوی تور دار بر روی شیشه سبک با رنگ vitrifiable رنگ و آتش کشیده شده است
[ترجمه گوگل]الگوی یک گردنبند با رنگ شیشه ای رنگارنگ و بر روی آن شیشه ای رنگ زده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. They're lacy short dresses with a pair of flesh-colored underpants.
[ترجمه ترگمان]ان ها لباس های کوتاهی را با لباس زیر پوستی پوشانده بودند
[ترجمه گوگل]آنها لباس های کوتاه و کت و شلوار با یک جفت زیرپوش های گوشتی رنگ هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Austrian pattern is lacy curtain this is compare modern trendy curtain one kind currently, cleaner should be used when cleaning first epispastic dirt, brush with a soft feather next had swept gently.
[ترجمه ترگمان]الگوی اتریش پرده توری است که در حال حاضر، curtain مدرن امروزی را با هم مقایسه می کنند، که باید در هنگام تمیز کردن اولین گل epispastic، با یک پر نرم بعد با یک پر نرم، مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه گوگل]الگوی اتریشی پرده های ریز است که در مقایسه با پرده های مدرن مدرن امروز یک نوع است، در حال تمیز کردن باید در هنگام تمیز کردن اولین حادثه اپیساسپتیک استفاده شود، قلم مو با پرهای نرم بعد از آن به آرامی جابجا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بند دار (صفت)
lacy

قیطانی (صفت)
lacy

شبکه ای (صفت)
reticular, lacy

تور مانند (صفت)
lacy

تخصصی

[نساجی] تور مانند - تورشکل - شبکه ای - بند دار - قیطانی

به انگلیسی

• of lace, made of lace, lace-like
something that is lacy is made from lace or has pieces of lace attached to it.

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما