lack of randomness

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] عدم تصادفی بودن

معنی یا پیشنهاد شما