lac operon

پیشنهاد کاربران

اپران لک
lac operon ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: ورزۀ لاکتوز
تعریف: مجموعۀ سه ژن که سنتز زی‏مایه‏های مورد نیاز برای مصرف لاکتوز در بسیاری از باکتری ها را بر عهده دارند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما