lable


برچسب بازرگانى : برچسب زدن علوم دریایى : جهت گذارى
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] برچسب زدن، طبقه بندی کردن، علامت، نشانی، مشخصه، مشخصات، برگه، برچسب

پیشنهاد کاربران

در متون حقوقی به معنی یک اتهام صرف
حزب . جناح
برچسب
انگ زدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما