برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

lycanthropy


(روان شناسی) خود گرگ انگاری، خود دد انگاری، تصور این که شخصی تبدیل به گرگ شده، تبدیل به هیبت گرگ در اثر جادو وغیره

بررسی کلمه lycanthropy

اسم ( noun )
مشتقات: lycanthropic (adj.)
• : تعریف: in folklore, the ability to change oneself or another person into a wolf or other beast.

واژه lycanthropy در جمله های نمونه

1. The person afflicted with lycanthropy could turn into a dog, pig, or wolf.
[ترجمه ترگمان]کسی که مبتلا به لیکانتروپی می‌شد می‌توانست به یک سگ یا خوک یا گرگ تبدیل شود
[ترجمه گوگل]فرد مبتلا به لکنتروپیک می تواند به یک سگ، خوک یا گرگ تبدیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Like lycanthropy, the nerd gene can skip a generation.
[ترجمه ترگمان]همانند لیکانتروپی، ژن نرد می‌تواند از یک نسل صرفنظر کند
[ترجمه گوگل]ژن nerd مانند لکنتروپیک می تواند یک نسل را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I hope to return to lycanthropy one day soon.
[ترجمه ترگمان]امیدوارم یک روز به لیکانتروپی برگردم
[ترجمه گوگل]امیدوارم به زودی یک روز به لکنتروپیک برگردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Level 1 - Shapeshifts the Lycanthropy into a powerful Wolf with 100 bonus hit points, Critical Strike, and bonus movement and attack speeds.
[ترجمه ترگمان]سطح ۱ - Shapeshifts the Lycanthropy را به یک گرگ قدرتمند با ۱۰۰ امتیاز پاداش، ضربه ضربه‌ای، و حرکت پاداش و س ...

معنی کلمه lycanthropy به انگلیسی

lycanthropy
• mental illness in which the patient believes himself to be a wolf or other wild animal (medicine); ability of a person to turn into a werewolf (folklore)

lycanthropy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lycanthropy

کلمه : lycanthropy
املای فارسی : لیکنتهرپی
اشتباه تایپی : مغزشدفاقخحغ
عکس lycanthropy : در گوگل

آیا معنی lycanthropy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )