برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1461 100 1

lunatic fringe

/ˈluːnəˌtɪkˈfrɪndʒ/ /ˈluːnətɪkfrɪndʒ/

(در احزاب و گروه ها و مذهب و غیره) جناح بسیار افراطی، گروه متعصب و چل، افراد افراطی وتندرو گروه های حزبی

بررسی کلمه lunatic fringe

اسم ( noun )
• : تعریف: in many political, religious, and other groups, those members who hold extremist views; fanatics.

واژه lunatic fringe در جمله های نمونه

1. They stressed that only the lunatic fringe of the movement was involved in the incident.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها تاکید کردند که تنها ریشه‌های دیوانه این جنبش در این حادثه دست داشته‌اند
[ترجمه گوگل]آنها بر این امر تاکید کردند که تنها حادثه ناامید کننده جنبش در این حادثه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It ' s the lunatic fringe of the Animal Liberation Front which smashes the windows of butchers'shops, not ordinary members like us.
[ترجمه ترگمان]این شاخه دیوانه جبهه آزادی‌بخش حیوانات است که پنجره‌های مغازه‌ها را می‌کوبد، نه اعضای عادی مثل ما
[ترجمه گوگل]این حاشیه خنده دار جبهه آزادیبخش حیوانات است که پنجره های قصابی را خراب می کند، نه اعضای عادی مانند ما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The lunatic fringe is / are ignored by most members of the party.
[ترجمه ترگمان]حاشیه‌ای دیوانه توسط اغلب اعضای حزب نادیده گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]حاشیه خاموش / توسط بسیاری از اعضای حزب نادیده گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. "This 120 petabyte system is on the lunatic fringe now, but in a few y ...

معنی کلمه lunatic fringe به انگلیسی

lunatic fringe
• if you refer to a group of people as the lunatic fringe, you mean that they are very extreme in their opinions or behaviour.

lunatic fringe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم نبی پور
اقلیت تندرو

بر اساس دیکشنری آکسفرد:
An extreme or eccentric minority within society or a group
بر اساس دیکشنری لانگمن:
the small group of people in a political group or organization who have the most extreme opinions or ideas

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lunatic fringe
کلمه : lunatic fringe
املای فارسی : لونتیک فرینج
اشتباه تایپی : معدشفهز بقهدلث
عکس lunatic fringe : در گوگل

آیا معنی lunatic fringe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران