برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

luck

/ˈlək/ /lʌk/

معنی: طالع، سعادت، شانس، بخت، خوش بختی، اقبال، سعد کوفی، توفیق
معانی دیگر: پینک، سرنوشت، بخت خوب، شگون، بهروزی، خجستگی، یمن، موفقیت، کامکاری، (عامیانه - با: into یا on یا through و غیره) کامکار بودن، بخت داشتن، (هر چیزی که خوش شانسی می آورد) طلسم، یمن آور، بلا گردان، تعویذ

بررسی کلمه luck

اسم ( noun )
(1) تعریف: the supposed force behind the apparently causeless or random occurrence of an event or events; fortune; chance.
مترادف: chance, fortuity, fortune, happenstance
مشابه: accident, coincidence, destiny, draw, fate, fluke, hazard, kismet, lot, serendipity

- It was luck that brought them to that place at the same time.
[ترجمه A.A] شانسی بود که همزمان آنها را بردند به آن محل
|
[ترجمه ترگمان] شانسی بود که آن‌ها را در همان زمان به آن مکان کشاند
[ترجمه گوگل] موفق شد که آنها را همزمان به همان محل برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: good fortune; success.
مترادف: fortune, success
متضاد: misfortune
مشابه: felicity, prosperity

- Have you had luck in your search?
[ترجمه ترگمان] آیا در جست و جوی تو موفق بوده‌ای؟
[ترجمه گوگل] آیا در جستجوی خود موفق بوده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه luck در جمله های نمونه

1. luck too has a role in the history of nations
بخت هم در تاریخ ملت‌ها نقش دارد.

2. luck out
(امریکا - عامیانه) خوش شانسی آوردن،کامکار بودن

3. as luck and power are your aides
بخت و دولت چو پیشیار تواند

4. bad luck
بخت بد

5. bad luck was presaged by a black cat crossing the road
عبور گربه‌ی سیاه از جاده شگون بدی داشت.

6. good luck
بخت خوب

7. hard luck followed him throughout his life
بخت نامساعد همه‌ی عمر در تعقیب او بود.

8. hard luck threw a wrench into his plans
بدبیاری نقشه‌های او را به هم زد.

9. his luck has turned
بخت از او برگشته است.

10. tough luck
بخت بد

11. as luck would have it
بر حسب اتفاق،اتفاقا،تصادفا

12. beginner's luck
شانس شخص تازه‌کار،خوشبختی اتفاقی

13. hard luck
بخت بد،بدشانسی

14. ill luck
بخت بد

15. i ...

مترادف luck

طالع (اسم)
happiness , luck , fortune , luckiness , lucky star
سعادت (اسم)
happiness , welfare , felicity , bliss , weal , luck , paradise
شانس (اسم)
chance , handsel , luck , odds , fortune , fortuity
بخت (اسم)
chance , fate , luck , fortune
خوش بختی (اسم)
happiness , felicity , luck , fortune , well-being
اقبال (اسم)
grace , luck , fortuity
سعد کوفی (اسم)
happiness , luck , sedge
توفیق (اسم)
success , luck

معنی عبارات مرتبط با luck به فارسی

پولی که بطور دست لاف هنگام خرید و فروش بکسی بدهند
(امریکا - عامیانه) خوش شانسی آوردن، کامکار بودن
پولی که بطور دست لاف هنگام خرید و فروش بکسی بدهند
بدبختی، بخت بد
آغازگر، شروع کننده، مبتدی، تازه کار، کم تجربه، شانس شخص تازه کار، خوشبختی اتفاقی
طاس بازی (نوعی قمار بازی که روی سه طاس شرط بندی می شود)
(خودمانی) بیش از حد به بخت اتکا کردن، مخاطره کردن
دچار بد بیاری، بد اقبال
خوش بختی
بخت بد، بدشانسی، بدبختی
بخت بد
بد اقبال، دچار بد شانسی یا بد بیاری
هرچه دردیگ پیدا شود
بخت خودرا آزمودن، با اتکا به بخت دست به کاری زدن
اکنون ...

معنی کلمه luck به انگلیسی

luck
• fortune; fate; success, good fortune
• have good luck, luck-out, succeed through chance, have an instance of exceptionally good luck
• luck or good luck is success or good things that happen to you, that do not come from your own abilities or efforts. bad luck is lack of success or bad things that happen to you, that have not been caused by yourself or other people.
• if you say `bad luck', `hard luck', or `tough luck' to someone, you are expressing sympathy when something has gone badly for them.
• you say `good luck' or `best of luck' to someone when you hope that they will be successful.
• if someone is in luck, they are lucky on a particular occasion.
• if you say that someone is pushing their luck, you mean that they are taking a risk and may get into trouble or face problems as a result.
• when someone tries their luck at something, they try to succeed at it.
• you can add with luck to a statement to say that you hope a particular thing will happen; an informal expression.
• if you luck out, you are fortunate or lucky in something; used in informal american english.
bad luck
• absence of good fortune
be down on one's luck
• be unfortunate, be unsuccessful, be unlucky, be in a wretched state
beginner's luck
• fortune of a beginner, luck of someone who is new to an activity
devil's own luck
• he has more luck than brains
for luck
• for good fortune, for good luck
good luck
• success, good fortune
great luck
• much luck, large amount of good fortune
had a stroke of luck
• got lucky
hard ...

luck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Uwnot
شانس
حدیث ایران
شانس- بخت-اقبال
يار دلواري
The luck of my mother Joon eindem's and I test my luck on our dating day
شانس مادر شوهر جون آیندم و شانس خودم را در روز آشناییمون ( دیدارمون) آزمون میکنم
Summer girl
شانس
tinabailari
he tried hard to find a job but he had no luck 🖊
او سخت برای یافتن یک شغل تلاش میکند اما هیچ شانسی ندارد
محمود
خوش شانس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی luck

کلمه : luck
املای فارسی : لاک
اشتباه تایپی : معزن
عکس luck : در گوگل

آیا معنی luck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )