برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1467 100 1

love child

/ˈləvˈt͡ʃaɪld/ /lʌvt͡ʃaɪld/

بچه حرمزاده

واژه love child در جمله های نمونه

1. Charlie? Oh, he's a treasure, loves children.
[ترجمه ترگمان]چارلی؟ او یک گنج است، بچه را دوست دارد
[ترجمه گوگل]چارلی؟ اوه، یک گنج است، بچه ها را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Eric has a secret love child.
[ترجمه ترگمان]اریک یک کودک عشق سری دارد
[ترجمه گوگل]اریک دارای یک فرزند مخفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've always loved children.
[ترجمه ترگمان]من همیشه عاشق بچه هام
[ترجمه گوگل]من همیشه بچه ها را دوست داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Director Jafar Panahi clearly loves children for what they are, big mouths and all.
[ترجمه ترگمان]جعفر پناهی، مدیر جعفر پناهی، به طور واضح کودکان را به خاطر آنچه که هستند دوست دارد
[ترجمه گوگل]مدیر جعفر پناهی به وضوح کودکان را برای آنچه که هستند، دهان بزرگ و همه چیز دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه love child به انگلیسی

love child
• child born to unmarried parents
• a love child is someone whose parents have never been married to each other; an old-fashioned expression.

love child را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین
فرزند نامشروع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی love child
کلمه : love child
املای فارسی : لوح چایلد
اشتباه تایپی : مخرث زاهمی
عکس love child : در گوگل

آیا معنی love child مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران