برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

loot

/ˈluːt/ /luːt/

معنی: تاراج، غارت، چپاول، استفاده نا مشروع، چاپیدن، غارت کردن
معانی دیگر: یغما، اموال چپاول شده، غنایم، (خودمانی) لاش، پول، اشیای گرانبها (به ویژه اگر با نادرستی به دست آمده باشد)، تاراج کردن، به یغما بردن، دزدیدن، بالا کشیدن، دست به چپاول زدن، اختلاس کردن، لاشیدن، لاش کردن، چپاول گری، غارتگری، غارت کردن شهری که اشغال شده

بررسی کلمه loot

اسم ( noun )
(1) تعریف: goods and valuables taken by pillaging or plundering, usu. under conditions of war or general disorder; spoils.
مترادف: booty, pillage, spoils
مشابه: conquest, plunder, prize, riches, sack, spoil, valuables

- The returning soldiers brought back loot from the lands they had conquered.
[ترجمه ترگمان] سربازان مراجعت کردند و غنایم جنگی را که فتح کرده بودند، پس آوردند
[ترجمه گوگل] سربازان بازنشسته از سرزمین هایی که فتح کرده بودند، غارت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: goods taken by stealth or other dishonest means.
مترادف: plunder, steal, swag
مشابه: booty, goods, score, take

- The thief hid the loot in a locker at the airport.
[ترجمه ترگمان] دزد جواهرات را در یک کمد در فرودگاه پنهان کرد
[ترجمه گوگل] دزد غارت در یک قفسه در فرودگاه را مخفی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) a number of purchases, gifts, or the like.
مترادف: haul
مشابه: booty, gifts, goods, purchases, riches

- Afte ...

واژه loot در جمله های نمونه

1. they divvied up the loot and fled
آنها اموال مسروقه را (بین خود) تقسیم و فرار کردند.

2. the bandits quarreled over the loot
دزدها بر سر اموال تارج شده دعوا می‌کردند.

3. they fought only for booty and loot
آنها فقط به‌خاطر غارت و چپاول می‌جنگیدند.

4. the airport police arrested him with the loot
پلیس فرودگاه او را با پول‌های مسروقه باز داشت کرد.

5. The thieves divvied up the loot.
[ترجمه ترگمان]دزدها غنایم جنگی رو تقسیم کردن
[ترجمه گوگل]دزدان را غارت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It was all the loot taken by soldiers from the captured town.
[ترجمه ترگمان]این همه loot که توسط سربازان از شهر دستگیر شده گرفته‌شده
[ترجمه گوگل]این همه غارت شده توسط سربازان از شهر دستگیر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The thieves hurriedly carved up the loot.
[ترجمه ترگمان]دزدها با عجله غنایم جنگی رو درست کردن
[ترجمه گوگل]دزدها به طرز شگفت انگیزی چنگال را برش دادند
[ترجمه شما ...

مترادف loot

تاراج (اسم)
theft , spoil , desolation , pillage , plunder , loot , foray
غارت (اسم)
rapine , robbery , incursion , pillage , plunder , despoliation , loot , plunderage , rip-off
چپاول (اسم)
raven , plunder , loot , foray , spoliation , ravin
استفاده نا مشروع (اسم)
gravy , loot
چاپیدن (فعل)
rob , hurry , harry , plunder , loot , fleece
غارت کردن (فعل)
rob , despoil , harry , ravage , ransack , sack , harrow , raven , pillage , plunder , pirate , loot , foray , maraud , spoliate , reave

معنی کلمه loot به انگلیسی

loot
• booty, spoil, plunder; money (slang)
• plunder, rob and destroy, steal, despoil
• when people loot shops or houses, they steal things from them during a battle, riot, or other disturbance.
• loot is stolen money or goods; an informal use.

loot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
دزدی کردن (به ویژه از مغازه ها یا خانه هایی که در طی جنگ یا شورش های خیابانی و شهری، آسیب دیده اند.)
محمد رومزی
غنیمت جنگی ( n )
غنایم جنگی (n)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loot
کلمه : loot
املای فارسی : لوط
اشتباه تایپی : مخخف
عکس loot : در گوگل

آیا معنی loot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )