برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

looking


نما، بنظر آینده

واژه looking در جمله های نمونه

1. looking with tearful, hopeless eyes
(در حال) نگاه کردن با چشمانی اشک آلود و عاری از امید

2. he is looking for full-time employment
او در جستجوی کار تمام وقت است.

3. he is looking to buy a new house
او در صدد خرید یک خانه‌ی جدید است.

4. he kept looking on
او به نگاه کردن ادامه داد.

5. he was looking at me through the window
از پنجره به من نگاه می‌کرد.

6. he was looking at me with his big, childlike eyes
با چشمان درشت و کودک مانند خود به من نگاه می‌کرد.

7. he was looking down from those dizzy heights
او داشت از آن ارتفاعات سرگیجه‌آور به پایین نگاه می‌کرد.

8. i am looking at your picture
من دارم به عکس تو نگاه می‌کنم.

9. i am looking for my glasses
دارم دنبال عینکم می‌گردم.

10. i am looking forward to meeting you
مشتاق دیدار شما هستم.

11. i was looking at the stars overhead
به ستارگان بالای سرم نگاه می‌کردم.

12. i was looking for apples; i saw none on the table
دنبال سیب می‌گشتم - روی میز چیزی ...

معنی عبارات مرتبط با looking به فارسی

آینه، ایینه
آینده نگر، پیش اندیش، نوگرا، مترقی، پیشرو
خوش سیما، خوشگل، زیبا، خوش ظاهر، خوش تیپ، شکیل، خوش منظر
زشت، کریه، بدقیافه
قشنگ، خوش نظر، دلکش
دارای قیافه جامد وبیروح

معنی کلمه looking به انگلیسی

looking
• watching, observing
• -looking is added to some adjectives to make other adjectives describing what something looks like.
• -looking is added to some adverbs to describe the way a person is thinking.
looking for
• searching for, seeking
looking for a job
• searching for employment
looking forward
• eagerly expecting or anticipating, waiting with bated breath
looking glass
• mirror
• a looking-glass is the same as a mirror; an old-fashioned word.
backward looking
• backward-looking attitudes, ideas, or actions are based on old-fashioned opinions or methods; used showing disapproval.
forward looking
• someone who is forward-looking thinks about the future or has modern ideas.
good looking
• beautiful, handsome
• a good-looking person has an attractive face.
inward looking
• inward-looking people and societies are more interested in themselves than in other people or societies.
outward looking
• someone or something that is outward-looking is interested in other people and things and would like greater involvement with them.
sad looking
• appearing unhappy, having a sad expression

looking را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

foroozan
تعقیب ، به دنبال
Saeed
تعقیب ، به دنبال
...
1سراغ 2 در جستجوی.... 3 آینده نگری 4 منظره
Amir
نگاه کردن
Fateme
What the meaning of strange looking?
بهمن حکمتی زاده
به ظاهر، ظاهراً
توضیح: در آدرس اینترنتی https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/looking به عنوان معنی looking- نوشته شده:
:having the stated appearance
an odd-looking man
.A linen shirt is casual-looking
Melika
پیداکردن
mohmd
نگاه کردن
هورا رهبری
به نظر رسیدن
فرهاد ب
لوکینگ= نمایه، مشخصه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی looking

کلمه : looking
املای فارسی : لوکینگ
اشتباه تایپی : مخخنهدل
عکس looking : در گوگل

آیا معنی looking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )