برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1457 100 1

look the other way

واژه look the other way در جمله های نمونه

1. Prison officers know what's going on, but look the other way.
[ترجمه ترگمان]نگهبان‌های زندان می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما به راه دیگر نگاه کنید
[ترجمه گوگل]افسران زندان می دانند که چه اتفاقی می افتد، اما نگاه دیگران را می بیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Should you glimpse topless mermaids . . . just look the other way.
[ترجمه ترگمان]باید یه نگاهی به اون پری دریایی لخت بندازی؟ فقط به یه راه دیگه نگاه کن
[ترجمه گوگل]باید نگاهی به پری دریایی بی نظیری داشته باشید فقط راه دیگر را نگاه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Nothing for it. Turn a deaf ear, look the other way.
[ترجمه ترگمان] هیچ کاریش نمیشه کرد گوش کر کن، به راه دیگر نگاه کن
[ترجمه گوگل]هیچ چیز برای آن یک گوش ناشنوا را عوض کنید، به شیوه دیگر نگاه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But they instantly look the other way when he and his motorcade come into sight.
[ترجمه ترگمان]اما فورا به راه دیگری نگاه می‌کنند که او و کاروان ...

معنی کلمه look the other way به انگلیسی

look the other way
• ignore something deliberately, intentionally overlook something; direct one's attention away from something which is not pleasant

look the other way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی
خود را به بی خیالی زدن
امیررضا مبینی
نادیده گرفتن / چشم پوشی کردن
كورش
به روي خودش نميآورد-خودشو به اون را زده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look the other way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران