برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

lofty

/ˈlɒfti/ /ˈlɒfti/

معنی: بزرگ، بلند، عالی، مرتفع، علی، ارجمند، بلند پایه، رفیع
معانی دیگر: بسیار بلند، فرازین، سربه فلک کشیده، پر ارج، منیع، برین، والا، بریز، مغرورانه

بررسی کلمه lofty

صفت ( adjective )
حالات: loftier, loftiest
مشتقات: loftily (adv.), loftiness (n.)
(1) تعریف: of great height; high.
مترادف: aerial, high, towering
متضاد: low, short
مشابه: alpine, sky-high, tall

(2) تعریف: superior, noble, or exalted.
مترادف: elevated, exalted, grand, noble, sublime, superior
متضاد: base
مشابه: distinguished, empyreal, great, high, imposing, majestic, proud, rarefied, towering

- lofty thoughts
[ترجمه ترگمان] فکرهای بلند،
[ترجمه گوگل] افکار بلند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: showing a belief that one is superior to other people; proud; arrogant.
مترادف: arrogant, condescending, haughty, proud, snobbish, superior
متضاد: humble
مشابه: concerted, disdainful, elevated, hoity-toity, lordly, overconfident, patronizing, pompous, self-important, snooty, stuck-up, supercilious, vainglorious

واژه lofty در جمله های نمونه

1. lofty thoughts
اندیشه‌های والا

2. a lofty peak in the alps
قله‌ی بسیار بلندی در کوه‌های آلپ

3. the lofty heaven
بهشت برین

4. i founded the lofty mansion of verse
پی‌افکندم از نظم کاخی بلند

5. he notched himself a lofty place in english history
او برای خودش در تاریخ انگلیس مقام رفیعی کسب کرد.

6. i have erected a lofty monument in verse . . .
بنا کردم از نظم کاخی بلند . . .

7. . . . for a phoenix's nest is lofty
. . . که عنقا را بلند است آشیانه

8. i was an angel and the lofty paradise was my abode
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

9. From our lofty vantage point, we could see the city spread out below us.
[ترجمه ر غلامی] از چشم انداز بلندپروازانه ای که داشتیم، می توانستیم ببینیم که شهر در بخش پایینتر از محل زندگی ما گسترش می یابد.|
[ترجمه ترگمان]از دید وسیع ما می‌توانستیم شهر را ببینیم که در زیر ما گسترده بود
[ترجمه گوگل]از دیدگا ...

مترادف lofty

بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
بلند (صفت)
forte , loud , high , long , supernal , tall , highfalutin , upland , eminent , lofty , vociferous , grandiose , sonorous , high-ranking , skyscraping
عالی (صفت)
superior , super , great , fine , top , high-toned , high , grand , brave , gallant , beautiful , splendid , exquisite , excellent , superb , capital , immense , spiffy , imperial , magnificent , nobby , supreme , outstanding , superlative , swank , elevated , lofty , famous , copacetic , top-hole , remarkable , topping , high-grade , sublime , exalted , first-rate , unrivaled , palmary , ripping , wally , whizbang , whizzbang
مرتفع (صفت)
high , brushed , elevated , lofty
علی (صفت)
high , eminent , elevated , lofty
ارجمند (صفت)
good , lofty , venerable
بلند پایه (صفت)
high , lofty , sublime
رفیع (صفت)
high , lofty , sublime

معنی عبارات مرتبط با lofty به فارسی

(عامیانه) مغرور، متکبر

معنی lofty در دیکشنری تخصصی

[نساجی] الیاف پرز دار و جهنده - پرز دار

معنی کلمه lofty به انگلیسی

lofty
• very high or tall; elevated; noble, dignified; haughty, arrogant, conceited
• something that is lofty is very high; a literary word.
• a lofty idea or aim is noble, important, and admirable; a literary word.
• someone who behaves in a lofty way behaves in a proud and rather unpleasant way; a literary word.

lofty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
۱- بلند، مرتفع، high
Lofty ceiling/mountain/ wall
۲- متعالی، رفیع، اعلی، بلند مرتبه، بلند مقام،Having great dignity
of a high morally standard
It’s extremely difficult to believe that she is seriously aiming for such a lofty goal.
a lofty behaviour/airattitude , etc = you act as if you think you are better than other people
حسن
Lofty goals / اهداف والا.
somayeh asadpour
دست نیافتنی، دور از دسترس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lofty

کلمه : lofty
املای فارسی : لافتی
اشتباه تایپی : مخبفغ
عکس lofty : در گوگل

آیا معنی lofty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )