برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

lodge

/ˈlɑːdʒ/ /lɒdʒ/

معنی: خانه، کلبه، منزل، جا، انبار، شعبه فراماسون ها، بیتوته کردن، به لانه پناه بردن، گذاشتن، منزل دادن، منزل کردن، تسلیم کردن، ساکن کردن، مسکن دادن، پذیرایی کردن، قرار دادن
معانی دیگر: آلونک، کاشانه، (موقتا) جا دادن، منزل دادن یا کردن، اتاق اجاره دادن یا کردن، پانسیون کردن یا شدن، در خود جا دادن، مظروف کردن، (در خود) گنجاندن، گیر کردن در، جایگیر شدن در، خفت افتادن، به امانت گذاشتن، (به کسی) سپردن، (از راه افکندن یا تیر در کردن یا فرو کردن و غیره) فرستادن، زدن، (به دادگاه یا مراجع صالحه) عارض شدن، شکایت کردن، عرضحال دادن، اقامه کردن، (با: in) اعطا کردن (اختیارات و غیره)، (در جاهای ییلاقی و توریستی) هتل، متل، مهمانسرا، (برخی باشگاه ها و انجمن های اخوت) محل ملاقات، همدیدگاه، شعبه ی محلی، (برخی جانوران به ویژه بیدستر) لانه، آشیان، (سرخپوست آمریکای شمالی) خانه، خیمه، ساکنان خانه یا خیمه، تفوی­ کردن، خیمه زدن

بررسی کلمه lodge

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cabin, hut, or other shelter intended for use by skiers, hunters, or the like.
مترادف: cabin, hut, lean-to, shanty
مشابه: blind, shack

(2) تعریف: a small house, such as a caretaker's cottage, on the grounds of a larger house or estate.
مترادف: cottage
مشابه: cabin, summerhouse

(3) تعریف: a hotel or inn.
مترادف: caravansary, hostel, hostelry, hotel, inn
مشابه: hospice, motel, public house, tavern

(4) تعریف: the den of certain wild animals such as the beaver.
مشابه: burrow, den, hole, lair

(5) تعریف: a local subgroup of a fraternal organization, such as Elks or Masons, or the place they meet.
مشابه: chapter, club
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: lodges, lodging, lodged
(1) تعریف: to stay in living quarters, esp. for a short time.
مترادف: quarter, room, stay
مشابه: abide, bed, billet, bivouac, bunk, camp, sojourn, tenant, tent

(2) تعریف: to be or become caught, fixed, or embedded in a certain position.
مترادف: catch
مشابه: camp, cleave, fasten, fix, stabilize, stick

- The kite lodged in the treetop.
[ترجمه ترگمان] ...

واژه lodge در جمله های نمونه

1. hunting lodge
کلبه‌ی شکارچیان

2. they lodge students
آنها دانشجویان را پانسیون می‌کنند.

3. to lodge a protest
اعتراض کردن

4. to lodge an arrow in a target
پیکانی را به آماج زدن

5. a caretaker's lodge
کلبه‌ی سرایدار

6. they agreed to lodge us for the night
آن‌ها پذیرفتند که برای آن‌شب به ما جا بدهند.

7. Is there anywhere that I can lodge in the village tonight?
[ترجمه ترگمان]آیا جایی هست که من بتوانم امشب در روستا اقامت کنم؟
[ترجمه گوگل]آیا وجود دارد که من امشب می توانم در روستا بمانم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I shall lodge at the inn for two nights.
[ترجمه ترگمان]من دو شب در مسافرخانه اقامت خواهم کرد
[ترجمه گوگل]من باید در دوازده شب به مسافرت بپیچم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Can you lodge us for the night?
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف lodge

خانه (اسم)
house , domicile , home , lodge , room , building , cell , shack , socket , quarterage
کلبه (اسم)
lodge , hull , shack , hutch , cabana , hut , cabin , cottage , shanty , hovel , cote , kraal
منزل (اسم)
house , abode , accommodation , apartment , hearth , dwelling , habitation , lodging , lodge , destination , hospice , inn , caravan-serai , halting place
جا (اسم)
house , accommodation , seat , site , stead , case , lodge , place , room , space , situation , receptacle , location , station , berth , socket , sitting , emplacement , houseroom , seating , vacancy , lieu , locality , quarterage
انبار (اسم)
lodge , store , agglomeration , tender , seraglio , cellar , storeroom , storehouse , repository , arsenal , garner , depot , sluice , repertory , clearing house , depository , thesaurus , entrepot , stockroom , godown
شعبه فراماسون ها (اسم)
lodge
بیتوته کردن (فعل)
lodge , shake down , roost
به لانه پناه بردن (فعل)
lodge
گذاشتن (فعل)
leave , cut , stead , lodge , place , attach , have , put , let , deposit , infiltrate
منزل دادن (فعل)
house , accommodate , home , lodge , roof , shelter
منزل کردن (فعل)
inhabit , lodge , live , roost , camp
تسلیم کردن (فعل)
submit , cede , give up , lodge , consign , subjugate , subdue , hand over , conquer , hand on
ساکن کردن (فعل)
settle , lodge , denizen
مسکن دادن (فعل)
settle , domicile , lodge
پذیرایی کردن (فعل)
entertain , lodge , welcome
قرار دادن (فعل)
lodge , place , put , fix , pose , park , row , set , mount , pack , locate , include , posture , posit , superpose

معنی عبارات مرتبط با lodge به فارسی

خانه کوچک شکارگران
منزل گیری، سپارش پول، ودیعه گذاری، موضع، جاپا، موقعیت، پایگاه

معنی کلمه lodge به انگلیسی

lodge
• cabin; hut, crude shelter; small house on an estate; inn; any of a number of american indian dwellings; local chapter of some fraternal organizations; animal's den (especially a beaver)
• live, reside; stay overnight; accommodate someone; rent a room to; contain; stick in, implant; become stuck in, become embedded; enter or file a complaint; deposit, entrust to
• a lodge is a small house at the entrance to the grounds of a large house.
• a lodge is also a hut or small house where people stay on holiday.
• in some organizations, a lodge is a local branch or meeting place of the organization.
• if you lodge in someone else's house for a period of time, you live there, usually paying rent.
• if something lodges somewhere or is lodged there, it becomes stuck there.
• if you lodge a complaint, you formally make it; a formal use.
• see also lodging.
lodge a complaint
• make a complaint to the proper authorities
econo lodge
• network of budget motels in the united states and canada
sweat lodge
• building in which cool water is poured over hot stones to create a steam bath (used for ritual purification by american indians)

lodge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
نهادینه شدن
فاطمه سادات موسوی
مستاجر
Pay to live in another person`s house
ebi
مهمانخانه کلبه‌ای ، راه‌سَرا ، اتراقگاه
فیض
ثبت کردن - ارائه دادن - ورود - قرار دادن - آوردن
solmaz
اقامتگاه
Farshad Naji
ثبت درخواست کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lodge

کلمه : lodge
املای فارسی : لدگ
اشتباه تایپی : مخیلث
عکس lodge : در گوگل

آیا معنی lodge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )