برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

lock out

/ˈlɑːkˈaʊt/ /lɒkaʊt/

معنی: تحریم کردن
معانی دیگر: 1- در را به روی کسی قفل کردن، راه ندادن 2- (روابط کارگر و کارفرما) کارگران را به محل کار راه ندادن، حبس کردن

بررسی کلمه lock out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to make someone not able to enter a place.

- She locked herself out of her car by accident.
[ترجمه االهام] بعد تصادف تو ماشینش گیر افتاده بود.
|
[ترجمه ترگمان] با تصادف خودش را از ماشین بیرون کشید
[ترجمه گوگل] او خود را از تصادف خارج کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The management locked the workers out of the factory during the strike.
[ترجمه ناصر کیارسی] مدیر از ورود کارکنان بداخل کارخانه در طی اعتصاب ممانعت بعمل آورد
|
[ترجمه ترگمان] این مدیریت کارگران را در طول حمله به خارج از کارخانه قفل کرد
[ترجمه گوگل] این کارگران در طول اعتصاب کارگران را از کارخانه قفل کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lock out در جمله های نمونه

1. Management has threatened to lock out the workforce if they do not accept the proposed changes in working methods.
[ترجمه ترگمان]مدیریت تهدید کرده‌است که اگر تغییرات پیشنهادی را در روش‌های کاری قبول نکنند، نیروی کار را خاموش می‌کند
[ترجمه گوگل]اگر تغییرات پیشنهادی در روش های کار را قبول نکنید، مدیریت تهدید کرده است که نیروی کار را قفل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was locked out because he came back after midnight.
[ترجمه ترگمان]اون بیرون زندونی شده بود چون بعد از نیمه‌شب برگشته بود
[ترجمه گوگل]او قفل شده بود زیرا او بعد از نیمه شب به عقب برگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The wind had made the door swing closed, and she was now locked out.
[ترجمه ترگمان]باد در را بسته بود و حالا در را قفل کرده بود
[ترجمه گوگل]باد باد را بسته بود و حالا قفل شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I've lost my key and I'm locked out!
[ترجمه ترگمان]من کلیدم رو از دست دادم و در را قفل کردم
[ترجمه گوگل]کلید من را از د ...

مترادف lock out

تحریم کردن (فعل)
ban , prohibit , boycott , blackball , lock out , proscribe

معنی lock out در دیکشنری تخصصی

lock out
[کامپیوتر] تحریم کردن .
[حقوق] تعطیل کارخانه (توسط کارفرما، به منظور تحمیل شرایط مورد نظر خود به کارگران)

lock out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
پشت درب ماندن
سجاد
پشت در ماندن
درستی
محروم ماندن
درستی
محروم شدن
ak
کسی را به جایی راه ندادن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lock out

کلمه : lock out
املای فارسی : لک آوت
اشتباه تایپی : مخزن خعف
عکس lock out : در گوگل

آیا معنی lock out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )