برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1398 100 1

livelihood

/ˈlaɪvliˌhʊd/ /ˈlaɪvlɪhʊd/

معنی: وسیله معاش، معیشت، معاش، اعاشه
معانی دیگر: گذران، وسیله ی امرار معاش

بررسی کلمه livelihood

اسم ( noun )
• : تعریف: means of subsistence.
مترادف: business, living, maintenance, occupation, subsistence, support, trade, vocation
مشابه: career, competence, keep, line, m�tier, profession, sustenance, upkeep

- Farming is his livelihood.
[ترجمه ترگمان] کشاورزی معیشت او است
[ترجمه گوگل] کشاورزی معیشت اوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه livelihood در جمله های نمونه

1. he earns his livelihood by painting
او از راه نقاشی امرار معاش می‌کند.

2. to hew out one's livelihood
با عرق جبین امرار معاش کردن

3. Fishing is the main source of livelihood for many people in the area.
[ترجمه ترگمان]ماهیگیری منبع اصلی زندگی بسیاری از مردم این منطقه است
[ترجمه گوگل]ماهیگیری منبع اصلی معیشت برای بسیاری از مردم در منطقه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Predatory pricing by large supermarkets was threatening the livelihood of smaller businesses.
[ترجمه سعید کریمی] قیمت گذاری چپاولگرانه ی فروشگاه های بزرگ امرار معاش کسب و کارهای کوچکتر را تهدید کرده بود
|
[ترجمه ترگمان]قیمت‌گذاری predatory توسط سوپرمارکت‌ها، زندگی تجارت‌های کوچک را تهدید می‌کرد
[ترجمه گوگل]قیمت گذاری پیشوای سوپرمارکت های بزرگ موجب معیشت کسب و کارهای کوچکتر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The new law threatens the livelihood of thousands of fa ...

مترادف livelihood

وسیله معاش (اسم)
bread and butter , livelihood
معیشت (اسم)
living , livelihood
معاش (اسم)
subsistence , livelihood , sustenance , means of living
اعاشه (اسم)
subsistence , livelihood

معنی کلمه livelihood به انگلیسی

livelihood
• means of supporting oneself, maintenance, sustenance, occupation
• your livelihood is the job or the source of your income.
gain one's livelihood
• earn one's keep, support oneself
his livelihood
• way he earns a living, his job

livelihood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
رزق... روزی
Figure
آنچه به‌وسیلۀ آن زندگانی کنند، از خوردنی و آشامیدنی،، رزق، معیشت
A livelihood is a means of making a living. It encompasses people's capabilities, assets, income and activities required to secure the necessities of life.
رهگذر
معیشت
رزق
امرار معاش
معاش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی livelihood
کلمه : livelihood
املای فارسی : لیولیهود
اشتباه تایپی : مهرثمهاخخی
عکس livelihood : در گوگل

آیا معنی livelihood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )