برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

live with

/lɪv wɪð/ /lɪv wɪð/

1- با کسی زندگی کردن، در خانه ی کسی زندگی کردن، هم خانه بودن 2- هم خوابگی کردن با 3- تحمل کردن، ساختن با، تاب آوردن

واژه live with در جمله های نمونه

1. Better die with honour than live with shame.
[ترجمه ترگمان]بهتر است با افتخار بمیرم تا با شرمساری زندگی کنم
[ترجمه گوگل]بهتر است با افتخار با شرم زندگی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you live with a lame person, you will learn to limp.
[ترجمه ترگمان]، اگه با یه آدم چلاق زندگی کنی تو یاد می‌گیری که شل بشی
[ترجمه گوگل]اگر شما با یک فرد لاغر زندگی می کنید، به شما آموزش خواهیم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Do you live with your parents?
[ترجمه ترگمان]تو با پدر و مادرت زندگی می‌کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا با والدین خود زندگی می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Love is not finding someone to live with. It's finding someone you can't live without.
[ترجمه ترگمان]عشق کسی رو پیدا نمی کنه که باه‌اش زندگی کنه پیدا کردن کسی است که تو نمی‌توانی بدون آن زندگی کنی
[ترجمه گوگل]عشق کسی را پیدا نمی کند که با آن زندگی کند پیدا کردن کسی که نمی توانید بدون آن زندگی کنید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه live with به انگلیسی

live with
• live together with, reside with

live with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Siamak
پذیرفتن یه موقعیت ناخوشایند
پریسا
کنار امدن
کنار امدن با موقعیت ناخوشایند
غزال سرخ
1.
(share a home and have a sexual relationship with (someone to whom one is not married
"Fran was now living with a man fourteen years older than her"
2.
(accept or tolerate (something unpleasant
1- با کسی زندگی کردن
2- با ... مدارا کردن، تحمل کردن، با ... ساختن، پذیرفتن [این بخش دوم از هزاره نقل شد]

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی live with
کلمه : live with
املای فارسی : لایو وید
اشتباه تایپی : مهرث صهفا
عکس live with : در گوگل

آیا معنی live with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )