برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

light

/ˈlaɪt/ /laɪt/

معنی: تابش، پرتو، وضوح، سو، مشعل، نور، چراغ، فانوس، کبریت، برق چشم، سرگرمکنندهغیرجدی، لحاظ، اتش، اتش زنه، اهسته، سبک وزن، بیغم و غصه، وارسته، کم قیمت، اسان، سهل الهضم، کم، اندک، سهل، زود گذر، هوس باز، سبک، هوس امیز، خفیف، خل، چابک، باز، تابان، روشن، ضعیف، بی عفت، اتش زدن، مشتعل شدن، اشکار کردن، برق زدن، روشن کردن، اتش گرفتن، بچه زاییدن، اذرخش زدن
معانی دیگر: روشنی، شید، ورغ، فروز، روشنا، فروغ، - تاب، روشنایی، فروزش، منبع نور (مانند خورشید یا چراغ یا لامپ)، جلوه، نمود، نما، وجهه، بینش، ادراک، شعور، فهم، دانش، روشنی فکر یا روح، الهام، شمع محفل، چشم و چراغ، شخصیت برجسته، چهره ی درخشان، حالت چشم، سوی چشم، قیافه، وجنات، (رانندگی) چراغ راهنمایی، فندک، آتش، نورانی، پرنور، (رنگ به ویژه رنگ پوست و چشم) کم رنگ، سفید، افروختن، آتش زدن یا گرفتن، محترق شدن یا کردن، نورانی کردن، فروزان کردن، روشن کردن یا شدن، نوردادن، سرزنده کردن، روح دادن، سرشوق آوردن یا آمدن، (با نور دادن) راهنمایی کردن، میزان یا شدت نور (که برحسب lumens سنجیده می شود)، رجوع شود به: lighthouse، (جمع) رجوع شود به: footlights، (وسیله ی راه دادن نور) پنجره، نورگیر، دریچه، روزنه، کم وزن، ملایم، کم رنگ، آرام، آهسته، لطیف، (رنگ) باز، آسان، کم زحمت، ساده، تحمل پذیر، ناچیز، دوستانه، غیر رسمی، سبکسر(انه)، بوالهوس(انه)، دمدمی، بی خیال، هرزه، هیز، جلف، (نوشیدنی) کم الکل، کم کالری، پودر مانند، آردسان، ریزه ریزه، نرم، فرز، تند دست، تیزپای، شاد، دلخوش، شنگول، (به ویژه پس از سفر دراز) فرود آمدن، نشستن، (با: on یا upon) رخ دادن، اتفاق افتادن، (اتفاقا) روی دادن، رسیدن به، (ضربه و غیره) ناگهان فرود آمدن، ناگهان زدن، منگ، گیج، (زبان شناسی - معانی بیان) هجای بی تکیه (یا کم تکیه)، هجای بی فشار (یا کم فشار)، غیر موکد، (محلی) پیاده شدن (از اسب یا ماشین و غیره) (بیشتر می گویند: alight)، چراه، فرار

بررسی کلمه light

اسم ( noun )
عبارات: see the light
(1) تعریف: electromagnetic radiation, esp. from the sun, that enables one to see objects.
مترادف: daylight, fluorescence, illumination, incandescence, luster, sunlight
مشابه: brilliance, glare, illuminance, moonlight, morning, phosphorescence, radiance, shine, sunshine

- A fire gives off both light and heat.
[ترجمه (عج)] اتش هم نور و هم گرما میدهد
|
[ترجمه ترگمان] آتش هم نور و هم گرما را خاموش می‌کند
[ترجمه گوگل] آتش هر دو نور و گرما را می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any source of illumination, such as a lamp, or the illumination thus produced.
مترادف: beam, bulk, candle, firelight, flame, flashlight, gaslight, illumination, lamp, lantern, ray, spotlight, sunbeam, sunlight, torch
متضاد: darkness, shade
مشابه: aurora, beacon, daylight, glare, glow, luminary, luster, match, phosphorescence

- One of my car's lights is not working.
[ترجمه ترگمان] یکی از چراغ‌های اتومبیل من کار نمی‌کند
...

واژه light در جمله های نمونه

1. light attracts moths
نور پروانه را به سوی خود می‌کشد.

2. light beer
آبجو سبک (ملایم)

3. light blue
آبی کم‌رنگ

4. light bulb
لامپ (برق)

5. light bulbs are packaged in cardboard sleeves
لامپ‌های برق را در استوانه‌های مقوایی بسته بندی می‌کنند.

6. light cannot infiltrate the depths of the ocean
نور نمی‌تواند به اعماق اقیانوس رسوخ کند.

7. light conversation
مکالمه‌ی دوستانه

8. light housekeeping
خانه دارای کم زحمت

9. light industry
صنایع سبک

10. light lends cheer to a room
نور به اتاق حالت شادی می‌بخشد (اتاق را دلباز می‌کند).

11. light lunch
ناهارسبک

12. light radiates
نور می‌تابد.

13. light rain
باران کم

14. light rays are bent by refraction
انکسار موجب شکست نور می‌شود.

15. light reading
...

مترادف light

تابش (اسم)
light , brilliance , flame , glow , shine , sheen , irradiance , radiation , irradiancy , effulgence , glint , glitter , coruscation
پرتو (اسم)
light , beam , shaft , ray , radiance , shine , radiancy , rayon
وضوح (اسم)
light , clarification , lucidity , perspicuity , clarity
سو (اسم)
light , side , direction , shine
مشعل (اسم)
light , cresset , torch , flambeau
نور (اسم)
light , glory
چراغ (اسم)
light , headlight , lamp
فانوس (اسم)
light , lantern , torch , lamp , lanthorn , safelight
کبریت (اسم)
light , match , lighter , matches
برق چشم (اسم)
light
سرگرمکنندهغیرجدی (اسم)
light
لحاظ (اسم)
light , viewpoint , perspective , phase
اتش (اسم)
light , fire , ingle
اتش زنه (اسم)
light , tinder , spunk , flint , silex , punk
اهسته (صفت)
light , quiet , gentle , slow , lagging , low , indistinct , languid , gradual , slow-footed , lentamente
سبک وزن (صفت)
light , lightweight , weightless
بیغم و غصه (صفت)
light
وارسته (صفت)
light , pious
کم قیمت (صفت)
light , nominal
اسان (صفت)
light , easy , light-handed , straightforward , potty , degage , facile , easygoing , duck soup
سهل الهضم (صفت)
light , eupeptic
کم (صفت)
slight , light , small , little , rare , skimp , scant , low , scarce , infrequent , remote , marginal , exiguous , sparing , scanty , junior , scrimpy
اندک (صفت)
slight , light , little , frugal , lean , scant , low , niggling , scarce , skimpy , low-test
سهل (صفت)
light , simple , easy
زود گذر (صفت)
light , fugacious , fleet , unstable , transitory , frail , fugitive , ephemeral , horary , caducous , glancing , transient , momentary , temporary , fungous , passing , perishable , shadowy , sweepy
هوس باز (صفت)
light , chimerical , capricious , pixilated
سبک (صفت)
light , fast , easy , quick , lively , thin , flippant , frivolous , volatile , gossamer , light-minded , flyaway , lightsome , uncomplicated
هوس امیز (صفت)
light , chimerical
خفیف (صفت)
abject , slight , light , small , lightweight
خل (صفت)
light , abnormal , crackpot , mad , nuts , dotty , flighty , strange , queer , half-baked , light-minded , off-beat , off-color , off-colour , queerish , screwy
چابک (صفت)
light , clever , handy , nimble , dexterous , adroit , deft , agile , perky , feisty , quick , brisk , swift , light-foot , light-footed , spry , rapid , speedy , volant , frisky , lissom , lissome , lithesome , rath , rathe , kittle , lightsome
باز (صفت)
light , open , patulous , full-blown
تابان (صفت)
light , bright , shining , luminous , brilliant , hot , agleam , incandescent , aglow , fulgent , perfervid
روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
ضعیف (صفت)
light , lean , anemic , weak , faint , weakly , feeble , flagging , anile , asthenic , slack , atonic , infirm , fragile , pusillanimous , sappy , puny , feeblish , languid , shaky , rickety , languorous , weakish , wonky , powerless
بی عفت (صفت)
bawdy , light , foul-mouthed , immodest , unchaste
اتش زدن (فعل)
light , fire , be alight , ignite , burn , deflagrate
مشتعل شدن (فعل)
light , ignite , be inflamed , explode , take fire
اشکار کردن (فعل)
light , display , announce , air , unfold , reveal , bare , disclose , uncover , quarry , wreak
برق زدن (فعل)
light , wink , ray , luster , flash , coruscate , glisten , glitter , fulgurate , glister , scintillate
روشن کردن (فعل)
light , clear , clarify , explain , lighten , ignite , brighten , turn on , illuminate , elucidate , refresh , enucleate , explicate , enlighten , illume , illumine , upstart , relume
اتش گرفتن (فعل)
light , fire , ignite , inflame , enflame
بچه زاییدن (فعل)
light , kit , fawn
اذرخش زدن (فعل)
light , fulgurate , levin

معنی عبارات مرتبط با light به فارسی

(تطبیق خود بخود چشم با شدت نور) شید سازش
(هواشناسی: نسیمی که سرعت آن میان 1 تا 3 مایل در ساعت است) هوای ملایم، کم وزانه، باداهسته وملایم، نسیم
مجهز به جنگ افزار سبک، سبک اسلحه
پایان کار دشوار
کبود
نان گندم (که به آن خمیرمایه زده اند)، نان سفید، نان سهل الهضم
(هواشناسی: نسیمی که سرعت آن میان 4 تا 7 مایل در ساعت است) نسیم ملایم، آرام وزانه، نسیم ملایم
چراه برق، لامپ برق
علوم دریایى : بویه چراغدار
باد آورده را باد یاآب میبرد
رجوع شود به: led
لوکوموتیو بی قطار
دارای دست یا نوازش ملایم، نرم دست، تردست، جیب بر، کج دست، ماهر در جیب بری، ناخنک زن، کش رو
چابک دستی، دست ...

معنی light در دیکشنری تخصصی

light
[سینما] چراغ - روشنایی - نور
[عمران و معماری] نور - چراغ - سبک - نورگیر
[کامپیوتر] نور - 1- تشعشع الکترومغناطیسی قابل دیدن. 2- نقطه ی مقابل bold در شکل حروف .
[برق و الکترونیک] نور - نور نوعی تابش الکترومغناطیسی که طول موجهای آن توانایی تحریک حس بینایی را دارند. گستره ی آن از 4000A یا 0/4 میکرومتر (بنفش دور) تا 7700A یا 0/77 میکرومتر (قرمز دور ) اسن .سرعت نور مشابه با سرعت امواج رادیویی معینی 299792/4562Km/s است .تابش زیر قرمز نامرئی دربرخی از لیزرها نیز نور نامیده می شود .
[مهندسی گاز] سبک ، سبک وزن ، روشنائی
[نساجی] اصطلاح کمرنگ بودن کالای رنگ شده - نور - چراغ - آتش - کبریت - روشن - رنگ روشن - روشنایی - فروزان
[ریاضیات] نور (ی)
[سینما] نورآرایی کردن
[برق و الکترونیک] جذب نور
[برق و الکترونیک] کلید کنترل شونده ی سیلیسیمی نور انگیخته قطعه ی رسانای چهار لایه که همچون یکسوساز کنترل شونده سیلیسیمی نور انگیخته لایه های آن به صورت یک در میان با اتمهای پذیرنده و دهنده ناخالص شده اند. هر چهار لایه ی PوN از طریق پایانه های متصل به آنها قابل دسترسی اند. با برخورد نور به ناحیه ی حساس ،زوجهای الکترون حفره تولید شده و قطعه به حالت وصل می رود . قطع نور این پاسخ را معکوس نخواهد کرد و قطعه تنها در صورتی خواهد شد که بایاس مثبت آن برداشته معکوس شود.
[برق و الکترونیک] تطبیق نور
[برق و الکترونیک] تقویت نور
[برق و ...

معنی کلمه light به انگلیسی

light
• electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
• not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
• illuminated, filled with light, not dark, bright; pale (of tones or colors)
• set on fire; kindle; ignite; illuminate, provide with light; be ignited; be illuminated; descend (from a car, horse, etc.); land; come upon by chance
• light is the brightness that lets you see things, and that comes from the sun, the moon, lamps, or fire.
• a light is anything that produces light, especially an electric bulb.
• a place or object that is lit by something has light shining in it or on it.
• if a building or room is light, it has a lot of natural light in it, for example because it has large windows.
• if it is light outside, it is daytime.
• if you light something, you make it start burning.
• if someone asks you for a light, they want a match or a cigarette lighter so they can start smoking their cigarette.
• if you see something in a particular light, you think about it in that way.
• something that is light does not weigh very much.
• you can also say that something is light when it is not very great in amount or intensity.
• light equipment and machines are small and easily moved.
• light work does not involve much physical effort.
• movements and actions that are light are graceful or gentle.
• light colours are very pale, and not deep or intense.
• a light meal is small in quantity.
• light books, plays, or pieces of music entertain you without making you think very deeply.
• see also green light, lighter, lighting, lightly.
• if you set light to something, you make it start burning.
• if a new piece of information throws, casts, or ...

light را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مقدسی
if something is light , it does not weigh much and so is not heavy
Sarah
سبک وملایم
hasti
تابش
Sheida
سبک کم وزن
ملینا
پرتو
m
روشنایی
_sara_
روشنایی
حسین
بعضی وقت ها به معنی سبک مانند
Light clothes
Amir
سبک
فرهاد سليمان‌نژاد
(آدم) مشهور، سرشناس، چهره، (در جمع) مشاهير، اعاظم، اكابر
Ramina
سبک‌:)دارای وزن کم:)نور،روشنایی؛)😎😎
امیر حسین ارمان
سبک
❤️
كم وزن بيشتر استفاده ميشه
ایرج
به دنیا آمدن، زاییده شدن
T
مخالف سنگین سبک
r
یه معنی سبک میده
یه معنی روشنایی
یه معنی چراغ
tinabailari
نور 🆎
nothing can travel faster than light
هیچ چیز نمیتواند سریع تر از نور حرکت کند
سید محمد علوی نسب اشکذری
light music
سبک موسیقی
Reyhane
Not much in quantity
باران محمدی
روشن کردن
نیکی
روشنایی
Shilan
سرگرم کننده
وقتی که بخواهند یک حیوان خانگی را توصیف کنند
همانند خرگوش خانگی
a
opposite of heavy
امیر
از لحاظ - از جنبه
فرشته
کم حجم
سبک
amin hoseinpour
روشن کردن مثلا families light candles

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی light

کلمه : light
املای فارسی : لایت
اشتباه تایپی : مهلاف
عکس light : در گوگل

آیا معنی light مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )