برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

lifeline

/ˈlaɪˌflaɪn/ /ˈlaɪflaɪn/

معنی: شاهراه، خط زندگی، طناب یا رسن نجات غواص
معانی دیگر: (راه حیاتی بازرگانی یا نظامی) راه اصلی، (مجازی) شاهرگ، رگ حیاتی، طناب نجات (که به سوی غریق پرتاب می شود)، (در کشتی و قایق) نرده ی طنابی، نرده ی عرشه، (طنابی که با آن غواص را بالا می کشند)، بند نجات، بند غواص، (فال گیری و کف بینی) خط عمر، کف بینی خط زندگی

بررسی کلمه lifeline

اسم ( noun )
(1) تعریف: an anchored line or rope thrown to support a person in danger of drowning or falling.

- The lifeline we threw out fell short and we feared the fellow would drown.
[ترجمه ترگمان] خط زمانی که ما پرت کردیم خیلی کوتاه بود و ما می‌ترسیدیم که اون یارو غرق بشه
[ترجمه گوگل] جریمه ای که ما رد کردیم کوتاه می افتد و ما از همسرم فرار کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a safety line strung along the deck of a ship as a handhold in stormy weather.

(3) تعریف: the line used to raise and lower a diver.

(4) تعریف: the only available route or means by which necessary or vital supplies can be transported.

(5) تعریف: in palmistry, a curved line at the base of the thumb that reveals information about a person's life.

واژه lifeline در جمله های نمونه

1. the suez canal was considered to be the lifeline of the british empire
کانال سوئز شاهراه حیاتی امپراطوری بریتانیا محسوب می‌شد.

2. The telephone is her lifeline to the rest of the world.
[ترجمه ترگمان]تلفن شاهرگ حیاتی او برای بقیه جهان است
[ترجمه گوگل]این تلفن زندگی خود را در بقیه جهان دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He clung to the lifeline and the woman pulled him towards the bank.
[ترجمه ترگمان]او به خط زندگی چسبیده بود و زن او را به طرف ساحل کشید
[ترجمه گوگل]او به حیاط خلوت چسبیده بود و زن او را به سمت بانک کشیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The organization provides a real lifeline for many women in poverty.
[ترجمه ترگمان]این سازمان شاهرگ حیاتی برای بسیاری از زنان در فقر فراهم می‌کند
[ترجمه گوگل]این سازمان یک حیوان واقعی برای بسیاری از زنان فقیر فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Public transport is a lifeline for many rural communities.
[ ...

مترادف lifeline

شاهراه (اسم)
autobahn , highway , freeway , superhighway , lifeline , thoroughfare , turnpike
خط زندگی (اسم)
lifeline
طناب یا رسن نجات غواص (اسم)
lifeline

معنی lifeline در دیکشنری تخصصی

lifeline
[کوه نوردی] آذرخش ، صاعقه

معنی کلمه lifeline به انگلیسی

lifeline
• rope used to rescue someone in distress; rope for raising or lowering a diver; main route or means of transportation or communication; source of help; line across the palm which reveals information about a person's life (palmistry)
• a lifeline is something that is very important in helping people to survive, or in helping an activity to continue.
• a lifeline is also a rope which you throw to someone who is in danger of drowning.

lifeline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
آب باریکه (پول/درآمد کم اما مستمر)
akamrahimi50@gmail.com
در مسابقاتی مانند برنده باش و میلیونر امریکا، به گزینه های کمک کننده مانند تماس با دوست، حذف دو گزینه، تغییر سوال و .. گفته میشه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lifeline

کلمه : lifeline
املای فارسی : لیفلین
اشتباه تایپی : مهبثمهدث
عکس lifeline : در گوگل

آیا معنی lifeline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )