برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

license plate

/ˈlaɪsənsˈpleɪt/ /ˈlaɪsnspleɪt/

معنی: پلاک
معانی دیگر: (انگلیس: number-plate) نمره ی اتومبیل (وسایر وسایط نقلیه)

بررسی کلمه license plate

اسم ( noun )
• : تعریف: a metal tag or plate displayed on a motor vehicle and bearing a registration number that qualifies the vehicle as legal to drive on public highways and roads.

واژه license plate در جمله های نمونه

1. Did anyone see the car's license plate?
[ترجمه نیایش] آیا کسی پلاک ماشین را دید؟
|
[ترجمه ترگمان]کسی پلاک ماشین ماشین‌رو دیده؟
[ترجمه گوگل]آیا کسی را مجذوب خود کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He glanced at the license plate as he walked behind the car on his way across the street and into the house.
[ترجمه ترگمان]وقتی از خیابان گذشت و وارد خانه شد به شماره پلاک اتومبیل نگاه کرد
[ترجمه گوگل]او در حالی که پشت ماشین راه می رفت در خیابان و به داخل خانه، به شماره پلاک نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It sells buttons, bumper stickers, jewelry, license plate frames and other items at conventions and rallies.
[ترجمه ترگمان]این سرویس دکمه، برچسب سپر، جواهرات، قاب پلاک و اقلام دیگر را در قراردادها و گردهمایی‌ها به فروش می‌رساند
[ترجمه گوگل]این دکمه ها، برچسب های سپر، جواهرات، قاب های مجلسی و موارد دیگر در کنوانسیون ها و تظاهرات فروش می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف license plate

پلاک (اسم)
tag , plate , plaque , license plate

معنی کلمه license plate به انگلیسی

license plate
• plate inscribed with the registration number of a vehicle
• a vehicle's license plates are the signs on the front and back that show its registration number.

license plate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
پلاک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی license plate
کلمه : license plate
املای فارسی : لایسنس پلیت
اشتباه تایپی : مهزثدسث حمشفث
عکس license plate : در گوگل

آیا معنی license plate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )