برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

lessen

/ˈlesn̩/ /ˈlesn̩/

معنی: خرد شدن، خرد کردن، کاستن، خرد ساختن، تقلیل دادن، تقلیل یافتن، کاهش دادن، کمتر شدن، کمتر کردن، تخفیف یافتن
معانی دیگر: کم کردن، کم شدن، کاسته شدن، کوچکتر کردن یا شدن، ویدا شدن

بررسی کلمه lessen

فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: lessens, lessening, lessened
• : تعریف: to become or make smaller in degree, amount, or size.
مترادف: abate, bate, decrease, diminish, lower, reduce, subside
متضاد: increase
مشابه: abridge, cool, decline, deduct, dwindle, ebb, fall, let up, lighten, minimize, mitigate, moderate, prune, remit, shrink, wane

واژه lessen در جمله های نمونه

1. to lessen the gap between the poor and the rich
کم کردن فاصله‌ی بین فقرا و ثروتمندان

2. an attempt to lessen the depredations of that widespread disease
کوشش در کاستن میزان ویرانگری‌های آن بیماری همه‌گیر

3. this pill will lessen your pain
این قرص درد شما را کم خواهد کرد.

4. They gave her an injection to lessen the pain.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به او تزریق کردند تا درد را کم کند
[ترجمه گوگل]آنها تزریق کردند تا درد را کاهش دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Toolbelts free both hands and lessen the risk of dropping hammers.
[ترجمه ترگمان]Toolbelts هر دو دست را آزاد کرده و خطر انداختن چکش را کاهش می‌دهند
[ترجمه گوگل]کمربند ایمنی را از هر دو دست و کاهش خطر ابتلا به چکش را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We invest broadly to lessen the risk.
[ترجمه ترگمان]ما بطور گسترده سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا ریسک را کاهش دهیم
[ترجمه گوگل]ما به طور گسترده ای سرمایه گذاری می کنیم تا خطر را کاهش دهیم
[ترجمه شما] ...

مترادف lessen

خرد شدن (فعل)
abate , diminish , wane , dwindle , slacken , relent , pass off , shrink , crush , decrease , lessen , decline , remit , narrow , flag , lower , de-escalate , crack up , depopulate , relax , fall away , grow away , grow down , pink , shrink away
خرد کردن (فعل)
abate , diminish , mitigate , grind , squelch , minify , smash , chop , reduce , decrease , lessen , exterminate , eliminate , narrow , hash , fragment , fritter , annihilate , extenuate , shatter , shiver , crash , de-escalate , break to pieces , disintegrate , mash , comminute , mince , mangle , cut down , fragmentize , demolish , hack , fractionalize , pestle , steamroller
کاستن (فعل)
abate , diminish , discount , reduce , decrease , lessen , decline , shorten , derogate , subtract , lighten , rebate , pare , pull down , soften , detract , disqualify , draw off
خرد ساختن (فعل)
abate , diminish , dwindle , mitigate , minify , reduce , decrease , lessen , turn down , bate , curtail , damp down , decompress , narrow , extenuate , de-escalate , impair
تقلیل دادن (فعل)
reduce , lessen , cut , attenuate , weaken , scrimp , cut back , cut down
تقلیل یافتن (فعل)
diminish , lessen
کاهش دادن (فعل)
lessen , palliate
کمتر شدن (فعل)
lessen
کمتر کردن (فعل)
lessen
تخفیف یافتن (فعل)
lessen , scant

معنی lessen در دیکشنری تخصصی

lessen
[ریاضیات] کم کردن

معنی کلمه lessen به انگلیسی

lessen
• reduce, diminish, make less; decrease, become less
• if something lessens or is lessened, it becomes smaller in amount or degree.

lessen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان قشقایی
کاهش دادن، کم کردن
the pain was lessening
درد داشت کم میشد
Moz
کاهش یافتن،
کم شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی lessen

کلمه : lessen
املای فارسی : لسن
اشتباه تایپی : مثسسثد
عکس lessen : در گوگل

آیا معنی lessen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )