برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1356 100 1

lend an ear


گوش دادن

معنی کلمه lend an ear به انگلیسی

lend an ear
• listen attentively; pay attention; give an ear
lend an ear to
• listen, pay attention to the words of -

lend an ear را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
(صبورانه و مشفقانه) گوش دادن
He’s always prepared to lend a sympathetic ear.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lend an ear
کلمه : lend an ear
املای فارسی : لند آن عار
اشتباه تایپی : مثدی شد ثشق
عکس lend an ear : در گوگل

آیا معنی lend an ear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )