برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

leapt

بررسی کلمه leapt

( verb )
• : تعریف: a past tense and past participle of leap.

واژه leapt در جمله های نمونه

1. He leapt into the car and drove like a maniac to the hospital.
[ترجمه ترگمان]او به داخل اتومبیل پرید و مانند دیوانه‌ای به بیمارستان رفت
[ترجمه گوگل]او به ماشین کوبید و مانند یک دیوانه به بیمارستان رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The dog leapt forward,but it failed to clear the fence.
[ترجمه ترگمان]سگ جلو پرید، اما موفق نشد حصار را خاموش کند
[ترجمه گوگل]سگ جهش به جلو، اما نتوانست حصار را پاک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When her brother was criticized she leapt to his defence.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که برادرش مورد انتقاد قرار گرفت، به دفاع از او پرداخت
[ترجمه گوگل]هنگامی که برادرش از او انتقاد کرد، به دفاع از خود افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The tiger leapt at the hunter.
[ترجمه ترگمان]ببر به طرف شکارچی پرید
[ترجمه گوگل]ببر در شکارچی جهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه leapt به انگلیسی

leapt
• leapt is a past tense and past participle of leap.

leapt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

من
گذشته leap به معنی پریدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی leapt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )