برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1402 100 1

leah

/ˈliːə/ /ˈliːə/

اسم خاص مونث

واژه leah در جمله های نمونه

1. Leah and I were going to go to Morocco together, but at the last moment she cried off.
[ترجمه ترگمان]من و لیا قصد داشتیم با هم به مراکش بریم، اما در آخرین لحظه اون گریه کرد
[ترجمه گوگل]لی و من قصد رفتن به مراکش را داشتند، اما در آخرین لحظه او گریه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Leah showed me round on my first day at the office.
[ترجمه ترگمان]لی اولین روزم را در دفتر به من نشان داد
[ترجمه گوگل]لی اولین روز من را در دفتر به من نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He sounded so upset that Leah started to take pity on him.
[ترجمه ترگمان]اون خیلی ناراحت به نظر می‌رسید که لیا به او رحم کرد
[ترجمه گوگل]او چنان ناراحت بود که لای شروع به تاسف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He had learned to let Leah have the last word.
[ترجمه ترگمان]اون یاد گرفته بود که اجازه بده لیا حرف آخر رو بزنه
[ترجمه گوگل]او آموخته بود که لی را آخرین حرف بداند
[ترجمه شما] ترجمه صحی ...

معنی کلمه leah به انگلیسی

leah
• female first name; first wife of jacob (biblical)

leah را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leah
کلمه : leah
املای فارسی : لعه
اشتباه تایپی : مثشا
عکس leah : در گوگل

آیا معنی leah مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )