برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1430 100 1

leader

/ˈliːdər/ /ˈliːdə/

معنی: فرمانده، راهنما، سالار، رئیس، رهبر، پیشوا، راس، سرور، قائد، سر دسته، سر کرده، سرمقاله، پیشقدم
معانی دیگر: کهبد، سرجنبان، گوانجی، لیدر، پیشگام، (گاری و کالسکه ی چند اسبه) اسب پیشین، یکی از دو اسب جلو، رجوع شود به: downspout، لوله ی آب، لوله ی آبگونه، (در دستگاه های گرمازا) لوله ی هوای گرم، (فیلم عکاسی و سینما و غیره) سر و ته فیلم (که عکس روی آن نیست و برای وصل کردن به قرقره به کار می رود)، کالایی که برای جلب مشتری به قیمت بسیار ارزان فروخته می شود، (گیاه شناسی) تنه ی درخت، ساقه ی اصلی، (روزنامه نگاری) سرمقاله (leading article هم می گویند)، (موسیقی) رهبر ارکستر، خواننده ی اصلی، نوازنده ی اصلی، (در ارکستر) تکنواز، (کشتی رانی) رجوع شود به: fair-lead

بررسی کلمه leader

اسم ( noun )
مشتقات: leaderless (adj.)
(1) تعریف: one that leads.
مترادف: chief, commander, head, ringleader
متضاد: follower
مشابه: bellwether, boss, captain, chieftain, conductor, director, doyen, doyenne, foreman, guide, headman, honcho, kingpin, lord, manager, master, overlord, paramount, pilot, president, principal, ruler, superintendent, supervisor, suzerain, warlord

(2) تعریف: the head of a political party, group, or organization.
مترادف: boss, head
مشابه: chief, director, president

(3) تعریف: the conductor or principal performer in a musical group.
مترادف: bandmaster, conductor, director, maestro
مشابه: concertmaster, drum major, lead, precentor, star

(4) تعریف: a separate length of fishing line to which a lure is attached.
مشابه: line

واژه leader در جمله های نمونه

1. leader and follower
پیشوا و پیرو

2. leader of the majority group
رهبر گروه اکثریت

3. majority leader
رهبر (گروه) اکثریت

4. the leader had a special charisma that impressed all the soldiers
رهبر از جاذبه‌ی ویژه‌ای برخوردار بود که همه‌ی سربازان را تحت تاثیر قرار می‌داد.

5. the leader of a band of juveniles who stole
رهبر یک دسته نوجوانانی که دزدی می‌کردند.

6. the leader of the cult was a charismatic man who enjoyed the complete obedience of his followers
رهبر آن فرقه مرد پرجذبه‌ای بود که از اطاعت کامل پیروانش برخوردار بود.

7. the leader of the opposition
رهبر حزب اقلیت (مخالف)

8. the leader of the party gained allegiance of the members
رهبر حزب از وفاداری اعضا برخوردار بود.

9. the leader of the party tried to reconcile the dissonant fractions in the party
رهبر حزب کوشید که فراکسیون‌های ناسازگار حزب را آشتی دهد.

10. a dictatorial leader who did not listen to anyone
رهبر خودکامه‌ای که به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کرد

11. a labor leader
رهبر کارگران

12. a new leader eru ...

مترادف leader

فرمانده (اسم)
admiral , commander , chief , leader , commandant , prefect , commander-in-chief , monarch
راهنما (اسم)
leader , guidance , adviser , advisor , guide , guideline , index , signal , clue , conductor , cicerone , key , usher , fingerpost , flagman , keynote , keyword , landmark , pacemaker , lead-up , loadstar , lodestar
سالار (اسم)
principal , head , chief , leader , headman , chieftain , don , sheik , sheikh , goodman , patriarch
رئیس (اسم)
provost , principal , superior , head , master , manager , director , superintendent , warden , commander , chief , leader , prefect , premier , headman , premiere , boss , chairman , president , ruler , sheik , sheikh , regent , dean , head master , higher-up , syndic
رهبر (اسم)
head , pilot , leader , guide , bellwether , rector , premier , premiere , steerer , fuehrer , fuhrer , skipper
پیشوا (اسم)
leader , bellwether , rector , imam , fugleman , headman , pendragon , pontiff , primate
راس (اسم)
end , climax , pinnacle , top , head , tip , peak , leader , vertex , cap , fastigium
سرور (اسم)
master , chief , leader , mirth , delight , joy , cheerfulness , prince
قائد (اسم)
chief , leader , fugleman
سر دسته (اسم)
chief , leader , marshal , chieftain , ringleader , protagonist , head of gang
سر کرده (اسم)
commander , leader , officer , general , ruler
سرمقاله (اسم)
leader , editorial , leading article
پیشقدم (اسم)
leader , pioneer , protagonist , van , pacemaker

معنی عبارات مرتبط با leader به فارسی

پیش اهنگ، سردسته، پیشرو، سرقطار
(امریکا) نماینده ای که در صحن مجلس رهبری نمایندگان حزب خود را به عهده دارد، رهبر فراکسیون های مجلس
(کالایی که برای جلب مشتری ارزان و یا حتی با ضرر فروخته می شود) کالای مشتری آور، کالایی که با ضرر فروخته میشود برای جمع کردن مشتری

معنی leader در دیکشنری تخصصی

leader
[سینما] نوار راهنما - فیلم سفید - سر فیلم جهت اتصال به قرقره - سر فیلم ابتدایی - سر فیلم - ابتدای فیلم سینمایی - دم
[کامپیوتر] راهنما - سطری از نقاط که یک سمت صفحه را به سمت دیگر آن متصل می کند و معمولاً در فهرست کتابها به کار می رود، مانند ............این . - زهیر ، سردسته ، نقطه چین یا خط چین راهنما ، مغناطیسی ، قسمت خالی نوار در ابتدای حلقه یک نوار .
[برق و الکترونیک] سرنوار بخشی خالی یا بلااستفاده ی نوار در شروع قرقره که عمدتآ برای اتصال نوار به قرقره به کار می رود .
[زمین شناسی] پیشرو
[صنعت] رهبر، پیش آهنگ
[کوه نوردی] سر طنابی متناوب
[سینما] (نوار) راهنمای فرهنگستانی - لیدر آکادمی - راهنمای آکادمی
[سینما] لیدر سیاه - نوار راهنمای سیاه - فضای خالی / فیلم سیاه بدون تصویر
[سینما] فیلم شفاف
[سینما] نوار راهنمای سر فیلم - سر فیلم
[سینما] پیش فیلم
[سینما] نوارراهنمای شناسایی
[سینما] ته فیلم
[سینما] سر فیلم ابتدایی
[سینما] ته فیلم انتهایی
...

معنی کلمه leader به انگلیسی

leader
• person or thing that leads; head, chief, director; carrier; conductor (of an orchestra, chorus, etc.); head musician; main article, leading article; drainpipe, downspout; dotted line (printing)
• the leader of a country, an organization, or a group of people is the person who is in charge of it and who represents it.
• a leader is also a person or company who is one of the biggest or most successful in its field.
• the leader in a race or competition is the person who is winning at a particular time.
• the leader in a newspaper is the main article in it, usually expressing the editor's opinion on the most important news item of the day.
leader in prayer
• one who begins prayer services for a congregation, one who announces which prayers will be said (or hymns sung, etc.)
leader of a tribe
• tribal chief, person of authority within a tribe
leader of the discussion
• person who introduces the questions and gives the participants in the discussion the permission to speak
battery leader
• head of a military artillery unit
charismatic leader
• leader whose personal qualities give him influence or authority over large numbers of people, leader with magnetic appeal
community leader
• head of a community, head of a racial or cultural group
faction leader
• leader of a splinter group, head of a political camp or interest
follow my leader
• follow-my-leader is a children's game in which one child is followed by all the others in a line, and his or her actions are copied.
formation leader
...

leader را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fateme
راهبر، رهبر، پیشگام
نوش
پرچم دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leader
کلمه : leader
املای فارسی : لیدر
اشتباه تایپی : مثشیثق
عکس leader : در گوگل

آیا معنی leader مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )