برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1433 100 1

law

/ˈlɑː/ /lɔː/

معنی: قانون، ضابطه، حق، حقوق، قاعده، قانون مدنی، بربست، داتا، تعقیب کردن، تعقیب قانونی کردن
معانی دیگر: دادیک، علم حقوق، دستگاه دادگستری، محاکم عدالت، قانون و دادگاه، قانون علمی یا طبیعی، هر اصلی که پیروی از آن بهتر است، (ریاضی و منطق) قاعده، بنداد، (اغلب: the) حرفه ی وکلا و قضات، (الهیات) احکام الهی، قوانین الهی و دینی، شریعت، شرع، (انگلیس - مسابقات و بازی ها و غیره) فرجه، آوانس، (عامیانه) عارض شدن، به دادگاه علیه کسی شکایت کردن، دعوی حقوقی کردن

بررسی کلمه law

اسم ( noun )
(1) تعریف: the set of customs, statutes, or rules that govern a society.
مترادف: charter, code, constitution, corpus juris, jurisprudence
مشابه: common law, criminal law, custom, precept, rule, statute, statute law

(2) تعریف: a rule, principle, or procedure, that demands formal or informal obedience.
مترادف: act, ordinance, principle, regulation, rule
مشابه: bylaw, canon, command, commandment, decree, dictate, directive, edict, enactment, guideline, injunction, mandate, order, precept, prohibition, rule of thumb, statute

(3) تعریف: an underlying force or principle.
مترادف: natural law, principle
مشابه: axiom, force, postulate, rule, truth

- the laws of nature
[ترجمه ترگمان] قوانین طبیعت
[ترجمه گوگل] قوانین طبیعت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the codes of conduct laid down in religious scripture.
مشابه: bull, canon, commandment, doctrine, dogma, encyclical, precept, Scripture, Talmud, torah

(5) تعریف: the science, study, or profession dealing with legal codes, their procedures, and their applications.
مترادف: jurisprudence

(6) تعری ...

واژه law در جمله های نمونه

1. law enforcement
اجرای قانون

2. law is the handmaiden of justice
قانون ملازم عدالت است.

3. law and order
قانون و نظم عمومی

4. a law degree honoris causa
لیسانس حقوق با فرمندی

5. a law for restraining the power of banks to raise interest rates
قانونی برای محدود کردن قدرت بانک‌ها در بالا بردن نرخ بهره

6. a law framed to equalize the tax burden
قانونی که برای تعدیل فشار مالیات (بر مردم) تدوین شده است

7. a law of grammar
قانون دستوری

8. a law of little effect
قانون کم اثر

9. a law professor
استاد حقوق

10. a law running for 25 years
قانونی که 25 سال است به قوت خود باقیست

11. a law that is detailed and prospective
قانونی که مفصل و آینده‌نگر است

12. a law to regulate the activities of banks
قانونی برای منظم کردن فعالیت بانک‌ها

13. cancellation law
قانون حذف،قانون افکنش

14. conservation law
...

مترادف law

قانون (اسم)
edict , rule , regulation , code , law , legislation , statute
ضابطه (اسم)
order , criterion , rule , prototype , law
حق (اسم)
right , title , due , law
حقوق (اسم)
emolument , due , pension , law , salary , stipend
قاعده (اسم)
formula , principle , rule , frame , regulation , norm , theorem , law , production rule
قانون مدنی (اسم)
law
بربست (اسم)
rule , law
داتا (اسم)
law
تعقیب کردن (فعل)
chase , pursue , tail , follow , chevy , sue , chivvy , law , follow up , hound , prosecute
تعقیب قانونی کردن (فعل)
indict , sue , law , litigate , prosecute

معنی عبارات مرتبط با law به فارسی

پیرو قانون، مطیع قانون، دادیک گرای، قانون مند، مطیع قانون پیرو قانون
پیروی قانون، اطاعت از قانون
قانون و نظم عمومی
قانون ـ فقه : قانون شکن
پوست گوساله رنگ نشده که برای جلد کتابهای قانون بکار می برند
دادگاه قضایی
رجوع شود به: norman french، اصطلاحات آمیخته با فرانسه که در زبان حقوقی بکار میرود
(حقوق) قوانین بازرگانی مبتنی بر سنت و عرف، قانون بازرگانی
اتصال
(شیمی - این قانون: میزان واکنش شیمیایی با درجه ی غلظت مواد مربوط رابطه ی مستقیم دارد) قانون واکنش چگالی، قانون اثر جرم
قانون موسی (رجوع شود به: mosaic law)، pentateuch احکام دهگانه موسی
رجوع شود به: international law، قانون بین الملل، حقوق بین الملل، قانون ملل
قانون وراثت
a at law ...

معنی law در دیکشنری تخصصی

law
[برق و الکترونیک] قانون
[حقوق] قانون، حقوق، مجموعه قوانین، علم حقوق
[ریاضیات] قانون
[آمار] قانون
[عمران و معماری] فولاد کم آلیاژ - فولاد با آلیاژ کم - فولاد همبسته کم
[ریاضیات] قانون گروه
[ریاضیات] قانون کنش و واکنش
[شیمی] قانون جمع پذیری گرمای واکنش
[ریاضیات] قانون مساحت ها
[ریاضیات] قانون پذیری شرکت
[ریاضیات] قانون توزیع احتمال های دوجمله ای
[ریاضیات] قانون حذف
[شیمی] قانون بستار
[ریاضیات] قانون ترکیب
[برق و الکترونیک] قانون ( ای ) قانونی اروپایی در مورد فشرده و بازسازی و رمز گذاری کردن که معمولاً در سیستم های پی سی ام به کار می رود.
...

معنی کلمه law به انگلیسی

law
• portable light anti-tank weapon made in united states
• rule enacted by a community or country; body of rules by which order and justice is maintained; study of laws, jurisprudence; legal profession; custom, principle, convention
• litigate; sue, prosecute
• the law is a system of rules that a society or government develops in order to deal with business agreements, social relationships, and crime.
• law is used to refer to a particular branch of the law, for example company law.
• a law is one of the rules in a system of law which deals with a particular type of agreement, relationship, or crime.
• a law is also a rule or set of rules for good behaviour which seems right and important for moral, religious, or emotional reasons.
• law or the law is all the professions which deal with advising people about the law, representing people in court, or giving decisions and punishments.
• when someone lays down the law, they give other people orders because they think that they are right and the other people are wrong; used showing disapproval.
• you also use law to refer to a natural process in which a particular event or thing always leads to a particular result.
• a scientific rule that explains natural processes is also called a law.
law abiding
• a law-abiding person always obeys the law.
law abiding citizen
• citizen who upholds the law, citizen who is obedient to the law
law abiding state
• orderly state, state in which laws are obeyed
law and justice
• system of legal rules and the court system for punishing those who break them
law and order
• use of force to create order and prevent crime
• when there is law and order in a country, the laws are gen ...

law را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرنوش
قانون
اتوسا
مقررات
moji
حقوق
بهنام غیوری
Rule قانون
غزل
the whole system of rules that people in
a particular country or area must obey
( لانگمن)
shiva_sisi‌
حقوق،وکآلتـــــ**
tinabailari
traffic laws must be obeyed by all of the drivers
قوانین راهنمایی و رانندگی باید توسط همه ی رانندگان اطاعت شوند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی law
کلمه : law
املای فارسی : لاو
اشتباه تایپی : مشص
عکس law : در گوگل

آیا معنی law مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )