برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

laugh off


(با خنده و تمسخر) راندن یا رد کردن یا بیرون کردن

واژه laugh off در جمله های نمونه

1. The president laughed off the awkward situation.
[ترجمه ترگمان]رئیس از وضع ناراحت‌کننده‌ای که به او دست داده بود، خندید
[ترجمه گوگل]رئيس جمهور وضعيت ناخوشايند خنديد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The couple laughed off rumours that their marriage was in trouble.
[ترجمه ترگمان]چند نفر از این شایعات به خنده افتادند که ازدواج آن‌ها به دردسر افتاده‌است
[ترجمه گوگل]این زوج خندیدند شایعاتی که ازدواج آنها در معرض مشکل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He laughed off the embarrassing situation.
[ترجمه ترگمان]از این وضعیت خجالت‌آور به خنده افتاد
[ترجمه گوگل]او وضعیت شرم آور را خندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The play was so bad that it was laughed off the stage.
[ترجمه ترگمان]نمایش آنقدر بد بود که از روی صحنه خندیده بود
[ترجمه گوگل]بازی خیلی بد بود که از صحنه خندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه laugh off به انگلیسی

laugh off
• dismiss casually, reject as trivial, disregard

laugh off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nima
جك گفتن
A.A
به تمسخر یا شوخی گرفتن امری جدی
****
وحشت کردن
مهناز طاطایی
به شوخی گرفتن
علی ماشا اله زاده
با خنده زیر سبیلی رد کردن( یک موضوع)
با خنده از کنار یک موضوع گذشتن(نادیده گرفتن اشتباه دیگران)
ریشخند کردن
با خنده از سر گذراندن
با خنده رفع و رجوع کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی laugh off
کلمه : laugh off
املای فارسی : لوق آاف
اشتباه تایپی : مشعلا خبب
عکس laugh off : در گوگل

آیا معنی laugh off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )