برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1462 100 1

landing craft

/ˈlændɪŋˈkræft/ /ˈlændɪŋkrɑːft/

(ارتش: انواع ناوهای کوچک برای بردن نفرات از کشتی به ساحل) ناوچه ی آبخاکی، نیرو پیاده کن، کرجی ساحلی

بررسی کلمه landing craft

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various flat-bottomed boats designed to bring soldiers and equipment close to shore during amphibious assaults.

واژه landing craft در جمله های نمونه

1. The well decks are simply flooded and the landing craft are launched from the stern of the ship.
[ترجمه ترگمان]عرشه کشتی به سادگی پر می‌شود و قایق فرود از عقب کشتی پرتاب می‌شود
[ترجمه گوگل]عرشه چاه به سادگی سیل می شود و کشتی های فرود از ستون کشتی پرتاب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Landing craft are boats and seagoing vessels used to convey a landing force (infantry and vehicles) from the sea to the shore during an amphibious assault.
[ترجمه ترگمان]قایق فرود قایق‌ها و کشتی‌هایی هستند که برای انتقال نیروی پیاده (پیاده‌نظام و وسایل نقلیه)از دریا به ساحل در طول حمله آبی‌خاکی از دریا به ساحل استفاده می‌شوند
[ترجمه گوگل]کشتی های فرود، قایق ها و کشتی های دریایی هستند که برای حمل یک نیروی فرود (پیاده نظام و وسایل نقلیه) از دریایی به ساحل در طول حمله های دوزیستان استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. When the troops aboard his landing craft splashed ashore during an allied amphibious attack at Anzio, Italy, Arness was chosen to lead the way.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که سربازان سوار بر قایق فرود او در طی حمله‌ای متحد آبی‌خاکی به Anzio ایتالیا به ساحل پاشید، Arness انتخاب شد تا راه را رهبری کند
[ترجمه گوگل]هنگامی که سربازان در کشتی سوارکاری خود را در حین حمله متروکه متحد در آنزویو، ایتالیا در آب گرفتند، ...

معنی کلمه landing craft به انگلیسی

landing craft
• flat bottomed boat used to transfer troops from ship to shore
• a landing craft is a small boat designed for the landing of soldiers and military equipment on the shore.

landing craft را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی landing craft
کلمه : landing craft
املای فارسی : لندینگ کرفت
اشتباه تایپی : مشدیهدل زقشبف
عکس landing craft : در گوگل

آیا معنی landing craft مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران