برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1427 100 1

landform

/ˈlændˌfɔːrm/ /ˈlændfɔːm/

(زمین شناسی: نوع و شکل زمین به ویژه در اثر فرسایش و ته نشست و زلزله و غیره) چگونگی زمین، زمین بود، تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعی

بررسی کلمه landform

اسم ( noun )
• : تعریف: any of the earth's topographic features, such as a hill or valley, that have been formed by natural forces of movement, erosion, or the like.

واژه landform در جمله های نمونه

1. Karst landforms related more specifically to fluvial activity are discussed in Chapter
[ترجمه ترگمان]لند فرم‌های ناخواسته به طور خاص به فعالیت fluvial در فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]در بخش فصل بحث های مربوط به زمین های کارست به طور خاص به فعالیت های رودخانه ای مربوط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hummocky moraines Morainic drift with a typical hummocky landform occupies about 10 percent of the Outer Hebrides.
[ترجمه ترگمان]hummocky moraines Morainic با یک شکل landform معمولی معمولی حدود ۱۰ درصد از Hebrides بیرونی را اشغال کرده‌است
[ترجمه گوگل]Hummocky moraines رانش Morainic با یک شکل زمین شناسی معمولی، حدود 10 درصد از Hebrides بیرونی را اشغال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Under the comprehensive influence of geology, landform, hydrology, meteorology, agrology, and vegetation the debris flow is a result of environmental deterioration in geology and ecology.
[ترجمه ترگمان]تحت نفوذ جامع زمین‌شناسی، شکل زمین، هیدرولوژی، هواشناسی، هواشناسی و پوشش گیاهی نتیجه تخریب محیطی در زمین‌شناسی و بوم‌شناسی است
[ترجمه گوگل]تحت نفوذ جامع زمین شناسی، شکل زمین، هیدرولوژی، هواشناسی، زراعت و پوشش گیاهی، جریان های زباله به علت زیست محیطی در زمین شناسی و محیط زیست است
[ترجمه شما] ...

معنی landform در دیکشنری تخصصی

landform
[خاک شناسی] زمین ریخت
[زمین شناسی] زمین دیس مثبت - شکل توپوگرافیک قائم نظیر کوه ، تپه یا فلات یا شکل آتشفشانی تشکیل شده ناشی از مواد اضافی(همچون یک مخروط خاکستر).
[زمین شناسی] زمیندیس ساختاری - زمین شکلی که بوسیله فرسایش ایجاد شده و توسط ساختار سنگها کنترل یا مهار می شود. - مقایسه شود با: tectonic landform (زمین شکل تکتونیکی).
[زمین شناسی] زمیندیس نهایی - ناهمواری (عارضه) فرضی که در نزدیکی انتهای یک چرخه فرسایش تشکیل می شود. مقایسه شود با: زمین شکل نخستین. زمین شکل دنباله ای. مترادف: شکل نهایی.

landform را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ماندانا مظاهری
زمین چهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی landform
کلمه : landform
املای فارسی : لندفرم
اشتباه تایپی : مشدیبخقئ
عکس landform : در گوگل

آیا معنی landform مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )