l 2 designs

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] طرحهای L _2

معنی یا پیشنهاد شما