l 1 estimation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آمار] برآورد با نُرم L _1

معنی یا پیشنهاد شما