kingdom come


جهان باقی، دنیای دیگر، دنیای پس از مرگ
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• next world, world-to-come, afterlife, life after death; end of the world

پیشنهاد کاربران

معنی ( چَم ) :تا ابد
untill kingdom comes.
یک عبارت مبالغه آمیز است. معادل عبارات زیر در فارسی:
" تا زیر پاهات علف سبز بشه"
"تا قیامت"
"وقت ظهور"
خود kingdom come یعنی "پایان پادشاهی و رستاخیز"
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما