kick off pressure

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] فشار راه اندازی

معنی یا پیشنهاد شما