key cylinder

پیشنهاد کاربران

Noun - countable :
توپیِ قفل
سوراخِ کلید
( سوراخی که روی قفل ها وجود دارد و کلید را برای باز نمودن در، درون آن قرار داده و می چرخانیم. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما