kestrel

/ˈkestrəl//ˈkestrəl/

معنی: چرخ
معانی دیگر: (جانورشناسی)، کسترل (هریک از دو گونه باز اروپایی که ریز اندام و به رنگ خاکستری مایل به قرمز بوده و در هوا دلنگان می مانند: falco tinnunculus و falco naumanni)، یکجوربازکوچک که درجهت مخالف بادپروازکند
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a small grayish red European falcon that hovers in the air with its head to the wind.

(2) تعریف: any of several related falcons, such as the sparrow hawk of North America.

جمله های نمونه

1. True to habit, the kestrel stood motionless, waiting to begin an afternoon of hunting at Hidden Waters Preserve.
[ترجمه ترگمان]به عادت معمول، the بی حرکت ایستاده بود و منتظر بود تا یک روز بعد از ظهر شکار at Hidden را شروع کند
[ترجمه گوگل]درست است که عادت داشت، کسترل ایستاده بود بی حرکت، در انتظار شروع یک بعد از ظهر از شکار در حیاط پنهان نگه داشتن آب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Natural predators, sparrowhawk and kestrel, swoop in on regular raids and the garden is visited by fox and weasel.
[ترجمه ترگمان]شکارچیان طبیعی، sparrowhawk و kestrel، به طور منظم به حمله می پردازند و باغ توسط روباه و راسو بازدید می شود
[ترجمه گوگل]شکارچیان طبیعی، sparrowhawk و kestrel، در حملات منظم به دام افتاده و باغ توسط روباه و بامزه بازدید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. More versatile hunters such as the Kestrel will take any small mammals, birds, reptiles or even beetles as they are available.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از شکارچیان versatile مانند the، هر گونه پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان، یا حتی سوسک ها را در دسترس خود قرار خواهند داد
[ترجمه گوگل]شکارچیان همه کاره مانند Kestrel هر گونه پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان و حتی سوسک را در دسترس می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Category includes the kestrel and peregrine, while category 5 has the buzzard and hen harrier.
[ترجمه ترگمان]مقوله شامل the و تیز پر است در حالی که گروه ۵ دارای لاشخور و harrier مرغ است
[ترجمه گوگل]این دسته شامل کسترل و پرفیرین می باشد، در حالی که رده 5 دارای زرشک و مرغ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The barn owl and kestrel samples examined here were drawn from widely different parts of their global range.
[ترجمه ترگمان]نمونه های جغد سینه و نمونه های kestrel که در اینجا مورد بررسی قرار گرفتند از بخش های وسیعی از گستره جهانی آن ها کشیده شدند
[ترجمه گوگل]نمونه های سحرآمیز و کوستلل که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته اند از قسمت های به طور گسترده ای از محدوده جهانی آنها کشیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Later I trained a kestrel which I found much less inquisitive and more likely to come straight to me for the food.
[ترجمه ترگمان]بعدها یک kestrel را که کم تر کنجکاوی و بیشتر از آن پیدا کردم تا برای غذا مستقیما به طرف من بیاید، تمرین کردم
[ترجمه گوگل]بعدها من یک کسترل را آموزش دادم که خیلی کم نظیر بود و به احتمال زیاد برای غذا به من نزدیک می شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Urine reflects ultraviolet light. And to a kestrel searching for food, these trails are perfectly visible from the air.
[ترجمه ترگمان]نور خورشید نور فرابنفش را منعکس می کند و برای جستجوی kestrel برای غذا، این مسیرها کاملا از هوا قابل مشاهده هستند
[ترجمه گوگل]ادرار نور نور ماوراء بنفش را نشان می دهد و برای یک کستلل که برای غذا جستجو می کند، این مسیرها کاملا از هوا قابل مشاهده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. By default, the Kestrel will record the barometric pressure and other settings hourly.
[ترجمه ترگمان]به طور پیش فرض، kestrel فشار جوی و سایر تنظیمات ساعت را ضبط خواهد کرد
[ترجمه گوگل]به طور پیش فرض، Kestrel فشار فشار سنج و سایر تنظیمات را یک بار ثبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We queue all write operations locally (using Kestrel as a library), and any that fail are thrown into a separate error queue.
[ترجمه ترگمان]همه عملیات نگاشت را به صورت محلی (با استفاده از kestrel به عنوان یک کتابخانه)در صف قرار می دهیم، و هر کدام از آن ها در صف خطای جداگانه قرار نمی گیرند
[ترجمه گوگل]ما همه عملیات نوشتن را به صورت محلی (با استفاده از Kestrel به عنوان یک کتابخانه) صف می کنیم، و هر کدام از آنها به یک خط خطای جداگانه پرتاب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It hounds an alarmed kestrel out of the park, then barrels through a flock of seagulls.
[ترجمه ترگمان]سگ ها وحشت زده از پارک خارج می شوند و بعد از میان گله مرغان دریایی بشکه ها را سوراخ می کنند
[ترجمه گوگل]این ناحیه از یک پارک عبور می کند و سپس بوسیله یک گله از ماهیان دریایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Kestrel Missile impact 600 feet off port below.
[ترجمه ترگمان]kestrel در ارتفاع ۶۰۰ متری از بندر به ارتفاع ۶۰۰ متر ضربه وارد می کند
[ترجمه گوگل]موشک Kestrel موشک 600 فوت در بندر زیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. I have seen a kestrel flying over the Deptford gasworks, and I have heard a first-rate performance by a blackbird in the Euston Road.
[ترجمه ترگمان]من یک پرنده را دیدم که بر فراز the gasworks پرواز می کرد و من یک عملکرد در درجه اول را توسط توکا در جاده Euston شنیدم
[ترجمه گوگل]من شاهد یک کسترل پروازی بر روی گازپرداخت Deptford بودم، و یک عملکرد سیاهپوست در جاده یوستون را شنیده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Still more extreme damage is seen in the category 4 species, little owl, kestrel and peregrine.
[ترجمه ترگمان]هنوز بیش ترین آسیب را در گروه ۴ گونه، جغد کوچک، kestrel و تیز پر دیده می شود
[ترجمه گوگل]هنوز در آسیب شدید بیشتر در رده 4 گونه، جغد کوچ، کسترل و پرهگرین دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. These values contrast with correlations between the barn owl and kestrel samples of r 0. 189-0. 35
[ترجمه ترگمان]این مقادیر با همبستگی بین جغد سینه و نمونه های kestrel r ۰ تفاوت دارند ۱۸۹ - ۰ ۳۵
[ترجمه گوگل]این مقادیر با همبستگی بین نمونه های گاو نر و کستلل r 0 189-0 مقایسه شده است 35
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I start with a low whistle, twist it, pitch it higher and thinner till the kestrel treads air.
[ترجمه ترگمان]با سوت کوتاهی شروع می کنم، آن را پیچ می دهم، آن را بالا می برم، و آن را بلندتر و نازک تر می کنم
[ترجمه گوگل]من با یک سوت کم شروع میکنم، آن را پیچ می زنم، آن را بلندتر و نازک تر می گذارم تا کسترل هوا را بچرخاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

چرخ (اسم)
loop, rhomb, cycle, turn, axle, wheel, cart, flywheel, wimple, gyrostabilizer, kestrel, trindle, strophe, truckle

به انگلیسی

• type of small falcon
a kestrel is a type of small falcon.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیچرخمعانی متفرقه( جانورشناسی ) ، کسترل ( هریک از دو گونه باز ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: a small grayish red European falcon that hovers in the air with i ...جمله های نمونه1. True to habit, the kestrel stood motionless, waiting to begin an afternoon of hunting at Hidden ...مترادفچرخ ( اسم ) loop, rhomb, cycle, turn, axle, wheel, cart, flywheel, wimple, gyrostabilizer, kestrel ...انگلیسی به انگلیسیtype of small falcon a kestrel is a type of small falcon.
معنی kestrel، مفهوم kestrel، تعریف kestrel، معرفی kestrel، kestrel چیست، kestrel یعنی چی، kestrel یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف k، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: ketamine hydrochloride
اشتباه تایپی: نثسفقثم
آوا: /کسترل/
عکس kestrel : در گوگل
معنی kestrel

پیشنهاد کاربران

طبق کتاب پرندگان ایران از انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست این واژه معادل پرنده شکاری دلیجه می باشد.
پرنده شکاری
( این لغت در جملات به صورت کنایه بکار می‎رود. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما