kerning


کامپیوتر : کاهش دادن فضاى خالى میان دو حرف معین کاهش فاصله دخشه ها
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: in composing type, a method of reducing the space between certain characters.

جمله های نمونه

1. In three years, Mr Kern predicts, every major fund group will offer a microcap fund.
[ترجمه ترگمان]در عرض سه سال، آقای کرن پیش بینی می کند که هر گروه مالی اصلی یک صندوق microcap را عرضه خواهد کرد
[ترجمه گوگل]در سه سال، آقای کرن پیش بینی می کند که هر گروه عمده صندوق ها یک صندوق کوچک را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kerning the adjustment of spacing between certain letter pairs, A and V for example, to obtain a more pleasing appearance.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، تنظیم تنظیم فاصله بین زوج های حروف خاص، A و V برای به دست آوردن ظاهر خوشایندی بیشتر
[ترجمه گوگل]جهت تنظیم فاصله بین جفت های خاصی از نوع، A و V به عنوان مثال، برای به دست آوردن یک ظاهر لذت بخش تر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instead they convicted Kern, Lester, and Lad one of second-degree manslaughter and assault and acquitted Pirone of all charges.
[ترجمه ترگمان]به جای آن، کرن، لس تر و Lad را به جرم قتل و قتل غیر قانونی محکوم کردند و از همه اتهامات تبرئه شدند
[ترجمه گوگل]در عوض آنها کرن، لستر، و لئون را یکی از کشتار و تجاوز در درجه دوم دانستند و از هر اتهام پرهیز کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mr Kern likens the current climate for microcap funds to the 1980s, when small-cap investing gained momentum with mutual-fund families.
[ترجمه ترگمان]آقای کرن، آب و هوای کنونی را برای تامین بودجه خود به دهه ۱۹۸۰ باز می کند، که در آن سرمایه گذاری کوچک با سرمایه دو طرفه در حال حرکت است
[ترجمه گوگل]آقای کرن آب و هوای فعلی را برای صندوق های ریزپردازی تا دهه 1980، زمانی که سرمایه گذاری با سرمایه گذاری کوچک با خانواده های متقاضی به دست می آید، مقایسه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Kerns is Sara Rayner, whose orderly little life comes apart when she is attacked and raped by a homicidal maniac.
[ترجمه ترگمان]kerns سارا Rayner است که زندگی کوچک و منظم او هنگامی که مورد حمله قرار می گیرد و توسط یک دیوانه آدمکشی مورد تجاوز قرار می گیرد، از هم جدا می شود
[ترجمه گوگل]کرنس سارا راینر است، که زندگی کم نظیرش از بین میرود، زمانی که او توسط یک دیوانه وارده به قتل رسیده و مورد تجاوز قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Friant Dam, which diverts the river by canal to Kern County, left the riverbed dry.
[ترجمه ترگمان]سد فریان که رودخانه را با کانال به بخش کرن هدایت می کند، بس تر رودخانه را خشک کرده است
[ترجمه گوگل]سد Friant، که کانال را به کانال کانر هدایت می کند، رودخانه را خشک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Asked about the photographs, Walter Kern said only that he once belonged to an outdoor nature group.
[ترجمه ترگمان]از او در مورد عکس ها پرسیده شد، والتر کرن فقط گفت که زمانی متعلق به یک گروه طبیعت در فضای باز بوده است
[ترجمه گوگل]والتر کرن در مورد عکس ها پرسید: 'فقط یک بار به یک گروه طبیعت در فضای باز تعلق داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Tuesday, Rana Kern again called those allegations preposterous, and said that as a pagan she worships the Earth.
[ترجمه ترگمان]سه شنبه، رانا کرن دوباره آن ادعاها را نامعقول اعلام کرد و گفت که او به عنوان یک کافر زمین را می پرستد
[ترجمه گوگل]سه شنبه، رانا کرن دوباره این اتهامات غیرمنتظره را مطرح کرد و گفت که به عنوان یک قوم، او زمین را تحسین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Nothing much happened with the Kings River and Kern River projects during the middle war years.
[ترجمه ترگمان]هیچ اتفاقی با پروژه های رودخانه کینگ و پروژه های رودخانه کرن در طول سال های میانی جنگ رخ نداد
[ترجمه گوگل]در طول جنگ های میانه، هیچ چیز خیلی با پروژه های Kings River و Kern River اتفاق نیفتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Note that kerning isn't part of this algorithm.
[ترجمه ترگمان]توجه داشته باشید که فاصله گذاری بخشی از این الگوریتم نیست
[ترجمه گوگل]توجه داشته باشید که kerning بخشی از این الگوریتم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. But you can also imagine a positive kerning pair when a 'f' is followed by a bracket for example; "f)".
[ترجمه ترگمان]اما همچنین می توانید یک جفت فاصله گذاری مثبت را در زمانی تصور کنید که یک f با یک پرانتز به عنوان مثال (f)دنبال می شود
[ترجمه گوگل]اما شما همچنین می توانید یک جفت ارجاعی مثبت را تصور کنید وقتی یک علامت 'f' به صورت یک براکت دنبال می شود؛ 'f)'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The theme of Kerning City. A polluted urban area in MapleStory, it is worn and beat down.
[ترجمه ترگمان]موضوع شهر Kerning یک منطقه شهری آلوده در MapleStory، پوشیده شده و به ضرب و شتم قرار گرفته است
[ترجمه گوگل]موضوع شهر کرینگینگ یک منطقه شهری آلوده در MapleStory، آن را پوشیده و ضرب و شتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Kerning is only available for certain font types and, for printed documents, only works if your printer supports it.
[ترجمه ترگمان]Kerning فقط برای انواع فونت خاصی موجود است و برای اسناد چاپی فقط در صورتی کار می کند که چاپگر شما از آن پشتیبانی کند
[ترجمه گوگل]Kerning تنها برای نوع خاص فونت در دسترس است و برای اسناد چاپ شده تنها کار می کند اگر چاپگر آن را پشتیبانی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A kerning pair can technically be implemented in a digital font file.
[ترجمه ترگمان]یک جفت فاصله گذاری می تواند به لحاظ فنی در یک فایل فونت دیجیتال پیاده سازی شود
[ترجمه گوگل]یک جفت کرنینگ می تواند از لحاظ فنی در یک فونت دیجیتالی اجرا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The theme of Kerning City . A polluted urban area in MapleStory, it is beat down.
[ترجمه ترگمان]موضوع شهر Kerning یک منطقه شهری آلوده در MapleStory، آن را شکست می دهد
[ترجمه گوگل]موضوع شهر کرینگینگ یک منطقه شهری آلوده در MapleStory، از بین رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[کامپیوتر] کاهش فاصله دخشه ها،کاهش دادن فضای خالی میان دو حرف معین - تنظیم فاصله ی حروف - تنظیم مقدار فاصله میان ترکیبات مشخصی از حروف . اگر ترکیب " TO" به اندازه ی فاصله " Th" حروفچینی شود، به نظر می رسد که فاصله ی حروف از هم بسیار زیاد است . کلمه ی " TO " وقتی خوب به نظر می رسد که بالای حرف " T " اندکی روی " O " آویزان شود.

به انگلیسی

• (in typography) technique of setting a pair of letters closer together than is usual by reducing the space between them, tracking

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهکامپیوتر : کاهش دادن فضاى خالى میان دو ح ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: in composing type, a method of reducing the space between certain char ...جمله های نمونه1. In three years, Mr Kern predicts, every major fund group will offer a microcap fund. [ترجمه ت ...بررسی تخصصی[کامپیوتر] کاهش فاصله دخشه ها، کاهش دادن فضای خالی میان دو حرف معین - تنظیم فاصله ی حروف - تنظیم مقدا ...انگلیسی به انگلیسی( in typography ) technique of setting a pair of letters closer together than is usual by reducing the ...
معنی kerning، مفهوم kerning، تعریف kerning، معرفی kerning، kerning چیست، kerning یعنی چی، kerning یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: kernite
اشتباه تایپی: نثقدهدل
آوا: /کرنینگ/
عکس kerning : در گوگل
معنی kerning

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما