keratosis


معنی: شاخی شدن پوست و غیره
معانی دیگر: (پزشکی ـ زایده ی شاخی یا سخت روی پوست بدن) پینه، شاخاک، شاخندگی، آزخ
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: keratoses
مشتقات: keratotic (adj.)
(1) تعریف: any disease of the skin characterized by horny growths.

(2) تعریف: any horny growth on the skin, such as a wart.

جمله های نمونه

1. Strong ultraviolet radiation, easy to make skin flexible Keratosis lost, resulting in premature aging.
[ترجمه ترگمان]تابش قوی ماورا بنفش، آسان کردن keratosis انعطاف پذیر پوست از دست رفته منجر به پیری زودرس می شود
[ترجمه گوگل]اشعه ماوراء بنفش قوی، آسان برای ایجاد کرم های پوستی کراتوز از بین می رود، که منجر به پیری زودرس می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The diagnosis of keratosis follicularis spinulosa decalvans was made according to the clinical and histopathologic manifestations.
[ترجمه ترگمان]تشخیص of follicularis spinulosa decalvans با توجه به جلوه های بالینی و histopathologic صورت گرفت
[ترجمه گوگل]تشخیص کراتوز فولیکولاریس اسپینولوزا دکلووان بر اساس تظاهرات بالینی و هیستوپاتولوژیک ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Actinic keratosis (also called solar keratosis, or AK) is a premalignant condition of thick, scaly, or crusty patches of skin.
[ترجمه ترگمان]actinic keratosis (که همچنین keratosis خورشیدی نامیده می شود)یک حالت premalignant از لایه های ضخیم، فلس دار یا خشن است
[ترجمه گوگل]کراتوز Actinic (همچنین به نام کراتوز خورشیدی یا AK) یک بیماری زودرس ضخیم، پوسته پوسته و یا پوسته پوسته پوست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Conclusions The excision of Seborrheic keratosis followed with local Flap Transplantation is an ideal operative method.
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری برش of keratosis همراه با Flap Transplantation یک روش عملی ایده آل است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری: برداشتن کراتوز ساب بورژیک و پیوند پیوندی فلاپ موضعی یک روش عملی ایده آل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. An actinic keratosis, also known as solar keratosis, enlarges slowly and usually causes no signs or symptoms other than a patch or small spot on your skin.
[ترجمه ترگمان]An keratosis، که به عنوان keratosis خورشیدی نیز شناخته می شود، به کندی رشد می کند و معمولا هیچ نشانه ای یا علامت دیگری غیر از یک لکه یا نقطه کوچک روی پوست شما ایجاد نمی کند
[ترجمه گوگل]کراتوز فعال، همچنین به عنوان کراتوز خورشیدی شناخته شده است، به آرامی افزایش می یابد و معمولا نشانه ای از علائم و نشانه ها به جز پچ یا نقطه کوچک روی پوست شما نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Keratosis clinically with mats, nasal hyperkeratosis of cases caused by multiple neurological symptoms.
[ترجمه ترگمان]keratosis بالینی با mats، hyperkeratosis بینی که از علائم عصبی متعددی ناشی می شود
[ترجمه گوگل]کراتوز به طور بالقوه با تشک، hyperkeratosis بینی در موارد ناشی از نشانه های متعدد عصبی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Seborrheic keratosis, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma are clinically common epidermal tumors associated with skin aging and ultraviolet radiation.
[ترجمه ترگمان]Seborrheic keratosis، carcinoma سلول اساسی و carcinoma سلول squamous از لحاظ بالینی، تومورهای سرطانی مشترک مرتبط با پیری پوست و اشعه ماورا بنفش هستند
[ترجمه گوگل]کراتوز کبدی، کارسینوم سلول پایه و کارسینوم سلول سنگفرشی، تومورهای اپیدرمال مشترک با پیری پوست و اشعه ماوراء بنفش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Psoralen powder with estrogen-like effects, can increase vaginal keratosis, enhance the weight of the uterus.
[ترجمه ترگمان]پودر psoralen با اثرات استروژن، می تواند keratosis واژینال، افزایش وزن رحم را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]پودر Psoralen با اثرات مانند استروژن، می تواند کراتوز واژن را افزایش دهد، وزن رحم را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You can reduce your risk of actinic keratosis by minimizing your sun exposure and protecting your skin from ultraviolet (UV) rays.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید ریسک your keratosis را با به حداقل رساندن نوردهی خورشید و حفاظت از پوست خود از اشعه های ماورای بنفش (UV)کاهش دهید
[ترجمه گوگل]شما می توانید خطر ابتلا به کراتوز اکتینیک خود را با کم کردن آفتاب خود و محافظت از پوست خود را از اشعه ماوراء بنفش (UV) کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. An actinic keratosis (ak-TIN-ik ker-uh-TOE-sis) is a rough, scaly patch on your skin that develops from years of exposure to the sun.
[ترجمه ترگمان]یک چسب actinic ik (آک - TIN - uh - TOE - sis)یک تکه زمین خشن و فلس دار بر روی پوست شما است که از سال ها نوردهی تا خورشید رشد می کند
[ترجمه گوگل]یک کراتوز فعال (ak-TIN-ik ker-uh-TOE-sis) یک پوست خشن و مقعدی است که روی پوست شما ایجاد می شود که از سال ها در معرض آفتاب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. She got my good friend keratosis of skin hair week, as a child with respect to some, her aunt also has this disease but not serious, hope everybody can give the good method of a cure now, thanked.
[ترجمه ترگمان]او دوست خوب من در هفته موی پوست را به عنوان یک کودک با احترام به برخی از آن ها گرفت، عمه اش هم این بیماری را دارد اما جدی نیست، امیدوارم که همه بتوانند روش خوب درمان را ارائه دهند، تشکر کنند
[ترجمه گوگل]او کراتوز آسیبدیده از پوست پوستی من را در هفته به عنوان یک کودک با توجه به برخی از، عمه اش نیز دارای این بیماری است، اما نه جدی، امیدوار است که همه می توانند روش خوبی از درمان حاضر، تشکر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. An actinic keratosis takes years to develop, usually first appearing in older adults.
[ترجمه ترگمان]An actinic years طول می کشد و معمولا برای اولین بار در بزرگسالان مسن تر ظاهر می شود
[ترجمه گوگل]Keratosis actinic طول می کشد برای سالها، برای اولین بار در بزرگسالان سالمند ظاهر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Many doctors consider an actinic keratosis to be precancerous because it can develop into skin cancer.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از پزشکان یک keratosis کننده کور کننده را در نظر می گیرند به دلیل اینکه می توانند به سرطان پوست تبدیل شوند
[ترجمه گوگل]بسیاری از پزشکان کراتوز اکتینیک را پیش آگهی می دانند زیرا می توانند به سرطان پوست تبدیل شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Objective To learn the clinicopathologic features of seborrheic keratosis.
[ترجمه ترگمان]هدف یاد گرفتن ویژگی های clinicopathologic of keratosis
[ترجمه گوگل]هدف: یادگیری ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک کراتوز ساب بورژیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شاخی شدن پوست و غیره (اسم)
keratosis

تخصصی

[زمین شناسی] کراتوزیس رویش شاخی پوست، دو نوع آن شایع است: کراتوز تابشی، رویش زگیل مانند مشخصی به رنگ قرمز یا به رنگ پوست که معمولا در میانسالی یا پیری رخ می دهد و ناشی از قرارگرفتن در معرض آفتاب است. کراتوز سبوره ایی (زگیل ) لکه زرد یا قهوه یی بیضی شکل با حدود واضح و سطح برجسته که در میانسالی تکوین می یابد.

به انگلیسی

• skin disease which causes horny growths (pathology)

ارتباط محتوایی

معنی اصلیشاخی شدن پوست و غیرهمعانی متفرقه( پزشکی ـ زایده ی شاخی یا سخت روی پوست بد ...بررسی کلمهاسم ( noun ) حالات : keratoses مشتقات : keratotic ( adj. ) • ( 1 ) تعریف: any disease of the ...جمله های نمونه1. Strong ultraviolet radiation, easy to make skin flexible Keratosis lost, resulting in premature ...مترادفشاخی شدن پوست و غیره (اسم) keratosisبررسی تخصصی[زمین شناسی] کراتوزیس رویش شاخی پوست، دو نوع آن شایع است: کراتوز تابشی، رویش زگیل مانند مشخصی به رنگ ...انگلیسی به انگلیسیskin disease which causes horny growths (pathology)
معنی keratosis، مفهوم keratosis، تعریف keratosis، معرفی keratosis، keratosis چیست، keratosis یعنی چی، keratosis یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف k، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: keratotic
اشتباه تایپی: نثقشفخسهس
آوا: /کرتسیس/
عکس keratosis : در گوگل
معنی keratosis

پیشنهاد کاربران

رشد لایه شاخی پوست
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما