ked


شپش گوسفند
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

نوعی مگس است ولی بخاطر نداشتن بال و شباهت به شپش به آن شپشک گوسفند میگویند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما