kea


(جانورشناسی) کیا (طوطی کوهی به رنگ سبز مایل به قهوه ای که بومی زلاند نو است: nestor notabilis)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a large brownish green parrot of New Zealand.

جمله های نمونه

1. Throughout the winter, Kea and Kathy had plotted strategies to gain the Working Groups wider acceptance in the parish.
[ترجمه ترگمان]در طول زمستان، کتی و کتی strategies را طراحی کرده بودند تا گروه های کاری را به طور وسیع در منطقه به دست آورند
[ترجمه گوگل]در طول زمستان، Kea و Kathy استراتژی هایی را برای به دست آوردن پذیرش بیشتر گروه های کاری در کلیسا ترسیم کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mauna Kea in Hawaii, the site of the Keck and Subaru telescopes, was among five candidate sites selected based on a global satellite assessment of atmosphere and climate variables.
[ترجمه ترگمان]Mauna Kea در هاوایی، محل اختراع تلسکوپ کک و هرزگوین، در میان پنج مکان انتخابی براساس ارزیابی ماهواره ای جهانی از فضا و متغیرهای آب و هوایی انتخاب شد
[ترجمه گوگل]Mauna Kea در هاوایی، سایت های تلسکوپ های Keck و Subaru، از پنج سایت کاندیدای انتخاب شده بود که براساس ارزیابی ماهواره ای جهانی از متغیرهای جو و تغییرات آب و هوایی انتخاب شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kea, the world's only snow line-dwelling parrot, are widely known as inquisitive birds who appear to take delight in attacking rubber items like windshield wiper blades.
[ترجمه ترگمان]Kea، تنها طوطی کاکل دار جهان، به طور گسترده به عنوان پرندگان کنجکاو شناخته می شود که به نظر می رسد از حمله به آیتم های لاستیکی مانند تیغه های شیشه اتومبیل لذت می برند
[ترجمه گوگل]Kea، تنها طوطی زندگی می کند که در برف به دنیا آمده است، به طور گسترده ای به عنوان پرندگان ذکاوتی شناخته شده است که به نظر می رسد در حمله به اقلام لاستیکی مانند تیغه های پاک کن شیشه جلو اتومبیل لذت بخش باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. NASA's Infrared Telescope Facility images from Mauna Kea, Hawaii later confirmed the likely impact site's dark scar and plume of particles in Jupiter's upper atmosphere.
[ترجمه ترگمان]تصاویر تلسکوپ مادون قرمز ناسا از Mauna Kea در هاوایی بعدا اثر احتمالی اثر زخم و توده ذرات در اتمسفر فوقانی مشتری را تایید کردند
[ترجمه گوگل]تصاویری از تلسکوپ مادون قرمز ناسا از مونا کا، هاوایی بعدها تصور کردند که تار و پودن ذرات احتمالا در محدوده ی ابر قمر مشتری وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Keck Observatory atop Mauna Kea on the Big Island suggest a warm polar vortex - a large-scale weather pattern likened to a jet stream on Earth that occurs in the upper atmosphere.
[ترجمه ترگمان]رصدخانه کک در بالای Mauna Kea در جزیره بزرگ نشان می دهد که یک گردباد قطبی گرم - یک الگوی آب و هوایی در مقیاس بزرگ شبیه جریان جت در زمین است که در جو بالایی اتفاق می افتد
[ترجمه گوگل]رصدخانه کک در نزدیکی مون کای در جزیره بزرگ، یک گرداب قطبی گرم را نشان می دهد - یک الگوی آب و هوایی در مقیاس بزرگ که به یک جریان جت بر روی زمین که در اتمسفر بالا اتفاق می افتد، مشابه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Knowledge Evolution Algorithm ( KEA ) is a new optimization algorithm based on mechanism of knowledge evolution.
[ترجمه ترگمان]الگوریتم تکامل دانش (KEA)یک الگوریتم بهینه سازی جدید براساس مکانیزم تکامل دانش است
[ترجمه گوگل]الگوریتم تکامل دانش (KEA) یک الگوریتم بهینه سازی جدید بر اساس مکانیزم تکامل دانش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It will be located on top of Mauna Kea, Hawaii.
[ترجمه ترگمان]آن در بالای of Kea هاوایی واقع خواهد شد
[ترجمه گوگل]این خواهد بود در بالای Mauna Kea، هاوایی واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. My love, You are kea flower, So sweet and pure and fair.
[ترجمه ترگمان]عشق من، تو گلی هستی، زیبا و خالص و زیبا
[ترجمه گوگل]عشق من، شما گل kea، بنابراین شیرین و خالص و عادلانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Even on Mauna Kea, Keck has to deal with the distortion caused by Earth's gaseous atmosphere, which is the greatest enemy to ground-based telescopes.
[ترجمه ترگمان]حتی در مورد Mauna Kea، کک باید با اعوجاج ناشی از اتمسفر گازی زمین سروکار داشته باشد که بزرگ ترین دشمن برای تلسکوپ های مستقر در زمین است
[ترجمه گوگل]حتی در Mauna Kea، Keck مجبور است با تحریف ناشی از فضای گازی زمین، که بزرگترین دشمن تلسکوپ های زمینی است، مقابله کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Yuan and colleagues used the giant Keck II telescope atop Mauna Kea in Hawaii to measure the galaxy's metallicity at several different points.
[ترجمه ترگمان]یوان و همکارانش از تلسکوپ بزرگ کک II در بالای Mauna Kea در هاوایی استفاده کردند تا the کهکشان را در چند نقطه مختلف اندازه گیری کنند
[ترجمه گوگل]یوان و همکارانش از تلسکوپ غول پیکر Keck II در بالای ماونا کیا در هاوایی برای اندازه گیری فلزی بودن کهکشان در نقاط مختلف استفاده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. This stunning cosmic portrait is a composite of space and ground-based image data from the Hubble Legacy Archive and the 2 meter Subaru Telescope at the summit of Mauna Kea, Hawaii.
[ترجمه ترگمان]این تصویر کیهانی خیره کننده، ترکیبی از داده های تصویری فضا و زمین است که از آرشیو میراث هابل گرفته شده است و تلسکوپ فضایی ۲ متری در قله of Kea در هاوایی
[ترجمه گوگل]این پرتره کیهانی خیره کننده کامپوزیت داده های تصویری فضایی و زمینی از آرشیو میراث هابل و تلسکوپ سوبارو 2 متر در اجلاس سران Mauna Kea، هاوایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The twin giant Keck telescopes are situated at 150 meters atop Mauna Kea, one of the world's best astronomical observing sites, and each has a primary mirror that is 10 meters across.
[ترجمه ترگمان]این دو تلسکوپ بزرگ کک در ۱۵۰ متری بالای Mauna Kea، یکی از بهترین مکان های مشاهده نجومی جهان واقع شده اند و هر کدام یک آینه اصلی دارند که ۱۰ متر آن طرف تر است
[ترجمه گوگل]تلسکوپ های بزرگ دوقلو Keck در 150 متری در نزدیکی Mauna Kea، یکی از بهترین مکان های مشاهدات نجومی جهان قرار گرفته است، و هر یک از آینه های اصلی 10 متر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Another complicating factor is that studies from Earth, using large telescopes such as the Keck Observatory atop Hawaii's Mauna Kea, have not found any sign of sodium in the E ring.
[ترجمه ترگمان]یکی دیگر از عوامل پیچیده این است که مطالعات زمین، با استفاده از تلسکوپ های بزرگ مانند رصدخانه کک در بالای Hawaii Kea، هیچ نشانه ای از سدیم در حلقه E پیدا نکرده اند
[ترجمه گوگل]یکی دیگر از عوامل پیچیده این است که مطالعات زمین، با استفاده از تلسکوپ های بزرگ مانند مشاهدات Keck بالای Mauna Kea هاوایی، هیچ نشانه ای از سدیم در حلقه E پیدا نکرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Some time ago, and interesting discovery was made by archaeologists on the Aegean island of Kea.
[ترجمه ترگمان]چند وقت پیش، کشف جالبی توسط باستان شناسان در جزیره اژه در Kea صورت گرفت
[ترجمه گوگل]بعضی وقتها، و کشف جالب توسط باستان شناسان در جزیره اژه ای Kea ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Using Nasa's infrared telescope facility at the summit of Mauna Kea, Hawaii, they gathered evidence indicating an impact.
[ترجمه ترگمان]آن ها با استفاده از تجهیزات تلسکوپ مادون قرمز Nasa در اجلاس of Kea در هاوایی، شواهدی را جمع آوری کردند که نشان دهنده تاثیر آن بود
[ترجمه گوگل]با استفاده از تلسکوپ مادون قرمز ناسا در اجلاس سران Mauna Kea، هاوایی، شواهد نشان می دهد که تأثیرات را جمع آوری کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( جانورشناسی ) کیا ( طوطی کوهی به رنگ سبز م ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • : تعریف: a large brownish green parrot of New Zealand.جمله های نمونه1. Throughout the winter, Kea and Kathy had plotted strategies to gain the Working Groups wider acc ...
معنی kea، مفهوم kea، تعریف kea، معرفی kea، kea چیست، kea یعنی چی، kea یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف k، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف k
کلمه بعدی: keage
اشتباه تایپی: نثش
آوا: /که/
عکس kea : در گوگل
معنی kea

معنی یا پیشنهاد شما