karroo

/kəˈruː//kəˈruː/

karoo قطعه زمین صاف مرتفع وخشک افریقا
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کارو، تخت زمین فلاتی کوچک که معمولاً در میان پادگانه های اطراف خود، تا ارتفاع زیادی بالا می آید و طی فصل خشک، پوشش گیاهی خاصی در آن دیده نمی شود، در حالیکه طی فصول مرطوب، به علفزاری سرسبز تبدیل می شود، چنین ساختاری خصوصاً در آفریقای جنوبی قابل مشاهده است، واژه مزبور به صورت Karoo نیز نوشته می شود.

معنی یا پیشنهاد شما