برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1692 100 1
شبکه مترجمین ایران

knew

/ˈnuː/ /njuː/

معنی: دانستن، شناختن
معانی دیگر: زمان گذشته ی: know، ماضی فعل know، دانست

بررسی کلمه knew

( verb )
• : تعریف: past tense of know.

واژه knew در جمله های نمونه

1. he knew he would starve before accomplishing half the distance
او می‌دانست که قبل از طی نصف راه دچار گرسنگی خواهد شد.

2. he knew how to weasel out of his promises
او می‌دانست چگونه با لطائف‌الحیل خلف وعده کند.

3. he knew i like pistachios and he gave me a pocketful
می‌دانست پسته دوست دارم و جیبم را (از آن) پر کرد.

4. he knew if he lied his father would strap him
می‌دانست که اگر دروغ بگوید پدرش او را شلاق خواهد زد.

5. he knew no english and we had to speak indirectly through an interpreter
او انگلیسی نمی‌دانست و مجبور شدیم به طور غیرمستقیم توسط مترجم مکالمه کنیم.

6. he knew that a raise this year was out of the question
او می‌دانست که امسال اضافه حقوق تحقق‌ناپذیر است.

7. he knew that between hassan and akbar there would never be peace
او می‌دانست که میان حسن و اکبر دیگر هرگز آشتی وجود نخواهد داشت.

8. he knew that eventually they would all rally around the flag
او می‌دانست که بالاخره همه‌ی آنها به دفاع از پرچم خواهند شتافت.

9. he knew that he would not be able to kill the evil in the world
او می‌دانست که نخواهد توانست بدی را از دنیا ریشه‌کن کند.

10. he knew wines by their bouquets
او شراب‌ها را از بویشا ...

مترادف knew

دانستن (فعل)
learn , account , know , knew , have , con , aim , adjudge , ascribe , cognize
شناختن (فعل)
know , knew , recognize , notice , identify

معنی کلمه knew به انگلیسی

knew
• knew is the past tense of know.
knew his place
• understood his position in life
knew how he felt
• understood him, identified with him, had empathy for him
knew nothing of life
• didn't know anything about life, was naive
knew the smell of gunpowder
• participated in a war, took part in a battle
knew well
• knew a lot about it; was very familiar with (a person), was well acquainted with (someone)
if we only knew
• i wish we knew

knew را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرشتهِ عشق
Lorona knew
At the beginning of life, you leave decisions to me
Ask the truth I was surprised
But I do not know why you have to accept telling me and you can manage better than him
It is interesting to know that the matters of accounting decisions are ours and even all matters of life in terms of accounting will be with your decisions.
And this is a major success
لورونا میدانست
که در شروع زندگی ،تصمیمات اموری را به من واگذار میکنید
واقعیت را بخواهید تعجب کردم
اما نمیدونم چرا بهم گفتن باید قبول کنی و بهتر از او هم میتوانی اداره کنی
جالب است بدانید امور تصمیمات حسابداری باشماست و حتی تمام امور زندگی از لحاظ حسابداری هر دو با تصمیمات شما خواهد بود
و این یک موفقیت اصلی بشمار می آید
پارسا حیدری
Past form of know
محمد حاتمی نژاد
دانشتن
شناختن
گذشتهknow

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی knew

کلمه : knew
املای فارسی : کنو
اشتباه تایپی : ندثص
عکس knew : در گوگل

آیا معنی knew مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )