برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1467 100 1

kick start

واژه kick start در جمله های نمونه

1. Governments have to kick start the energy revolution by implementing renewable energy laws across the globe.
[ترجمه ترگمان]دولت‌ها باید با اجرای قوانین انرژی تجدیدپذیر در سرتاسر جهان، انقلاب انرژی را آغاز کنند
[ترجمه گوگل]دولت ها باید با اجرای قوانین انرژی تجدید پذیر در سرتاسر جهان، انقلاب انرژی را آغاز کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So all we need to do is to kick start the project and avoid the infamous Indian bureaucracy.
[ترجمه ترگمان]بنابراین تنها کاری که باید انجام دهیم این است که پروژه را شروع کنیم و از بروکراسی مشهور هند اجتناب کنیم
[ترجمه گوگل]بنابراین همه ما باید انجام دهیم این است که شروع به اجرای پروژه و جلوگیری از بوروکراسی نامرتب هند کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kick start Your Day - Plan out tomorrow.
[ترجمه ترگمان]فردا برنامه روز خود را شروع کنید
[ترجمه گوگل]شروع روز تولد - فردا برنامه ریزی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The beautiful music video is to kick start the campaign "Save The Human". . . thank you to all who made this video available.
...

معنی کلمه kick start به انگلیسی

kick start
• pedal used to start a motorcycle engine (operated by pushing it downward)
• a kick-start or a kick-starter is the lever that you press with your foot to start a motorbike.
• if you kick-start a motorcycle, you press the lever that starts it with your foot.
• if you kick-start something which has stopped working or reached a deadlock, you take a course of action that will start the process going again.

kick start را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان جهروتی
روشن کردن موتور

Three important revolutions shaped the course of history: the Cognitive Revolution kick-started history about 70,000 years ago.

مسیر تاریخ را سه انقلاب مهم تعیین کردند: انقلاب شناختی حدود 70 هزار سال پیش موتور تاریخ را روشن کرد
محمد نورانی
ضربه محرک، پیشران، شروع طوفانی، هُل برای راه افتادن، به راه انداختن
آرمان
شروع کردن،آغاز کردن
Fatemeh
شروع ضربه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی kick start مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران